KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

R. Prof. dr Ivan Filipović

  • Kontakt
  • Biografski podaci
  • Radovi
  • Projekti

Kancelarija: 306
Telefon: + 387 33 729 831
Telefon: + 387 33 653 208
Fax: + 387 33 650 841
E-mail: filipovic@mef.unsa.ba
Konsultacije: Svakim danom uz najavu

 

Datum rođenja:
07.10.1951.
Mjesto rođenja:
Čelebići, Konjic, Bosna i Hercegovina
Fakultet:
Mašinski fakultet Sarajevo Oktobar 1970 – Oktobar 1974
Diplomski rad:
KARAKTERISTIKE PROCESA SAGORIJEVANJA I EMISIJA ZAGAÐIVACA PRI SAGORIJEVANJU KAPLJICE VIŠEKOMPONENTNOG UGLJOVODNICNOG GORIVA
Mašinski fakultet SarajevoSarajevo, 11.10.1974
Postdiplomski:
Mašinski fakultet Sarajevo Smjer: Motori i vozila, Novembar 1975 – Juni 1977
Magistarski rad:
EMISIJA GASNIH KOMPONENTI I CAÐI PRI SAGORIJEVANJU KAPLJICE VIŠEKOMPONENTNOG UGLJOVODONICNOG GORIVA
Mašinski fakultet SarajevoSarajevo, 6.10.1977.
Doktorat:
ANALIZA MOTORNIH PARAMETARA UBRIZGAVANJA ALTERNATIVNIH GORIVA
Mašinski fakultet SarajevoSarajevo, 24.6.1983.
Specijalizacije:
Projekt "ISTRAŽIVANJE FENOMENA RASPRŠIVANJA DIZEL GORIVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA INICIJALNU ZONU"
UMIST Manchester, Engleska 1990-1991 (6 mjeseci)

Spisak radova:

2014
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Kepnik G. : "Influence of Fuel Properties on Energy Transformation in Fuel Injection System at Diesel Engines" , Journal Fuels and Lubricants, Vol.53, No.2 , Zagreb, 139-166
Filipović I., Pikula B., Kepnik G.: "Impact of Physical Properties of Mixture od Diesel and Biodiesel Fuels on Hydrodynamic Characteristics of Fuel Injection System", Journal Thermal Science, Vol. 14, No. 1 , pp.143-153
Bibić Dž., Filipović I., Hribernik A., Pikula B.: "Heat Release Characteristic in IC Engines With M-tipe Fuel Injection Procedure", 47th International Symposium FUELS 2014, Šibenik

2013
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Kepnik G.: "Impact of Physical Properties of Diesel and Biodiesel Mixture on Characteristics of Fuel Spraying", Journal Fuels and Lubricants , Vol.52, No 1 , 2013, Zagreb, 3-28
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Kegl B.: "Improvement of ecological performance of diesel engines by using mixture of conventional fossil fueles and biodiesel", Journal Fuels and Lubricants , Vol.52 , No2 , 2013, Zagreb , 88-109
Trobradović M., Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: " Automated Transmission- a Chalenge for the Future", 11th Int. Conference on Accomplishments in Electric and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 837-842
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I.: "Turbochargers Performance Testing with Special Emphasis on the Compressor Map", 11th Int. Conference on Accomplishments in Electric and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013 , Banja Luka, 2013,961-968

2012
Filipović I., Bibić Dž., Milašinović A., Blažević A., Pecar A.: "Prelinary Selection of Basic Parameters of Different Torsional Vibration Dampers Intended for Use in Medium -Speed Diesel Engines", FAMENA, 36/3, pp. 78-88, 2012

2011
Milašinović A., Filipović I.,Milovanović Z.,Knežević D. Template Determination of Cylinder Pressure of a Four Cylinder Four Stroke Diesel Engine on The Basis of Harmonic Analysis of the Crankshaft's Angular Speed, rad prijavljen kod Transaction of FAEMA, Zagreb (9 str.)
Milašinović A., Filipović I., Knežević D., Milovanović Z., Postupci za smanjenje emisije štetnih materija kod dizel motora, Stručni skup o tehničkim pregledima u RS-u, str.143-154 Teslić , 2011.
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I., Blažević A., Sistemi kočenja kod teretnih vozila, Stručni skup o tehničkim pregledima u RS-u, str. 47-60, Teslić, 2011.
Bibić Dž., Blažević A., Filipović I., Pregled sistema za direktno ubrizgavanje lakih goriva u radni prostor motora sus, Stručni skup o tehničkim pregledima u RS-u, str.155-170 , Teslić , 2011.
Pikula B., Filipović I., Trobradović M., Investigation of Dynamics Characteristics of Hybrid Vehicles, Int. Conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011 , p. 699-704 , Banja Luka , 2011.
Pikula B.,Filipović I., Kepnik G., Reseaqrch of the External Aerodynamics of the Vehicle Model, Int. Conference on accomplisments in Elektrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011 , p. 731-738 , Banja Luka , 2011.
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I., Function and Adoption of IC engines Dual Mass Flywheel, Int. Conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology-DEMI 2011, p. 661-666 , Banja Luka , 2011.
Filipović I., Milašinović A., Blažević A.,Pecar A., Impact of the Specific Absorbers on the Dynamic Load of the IC Engine s Crankshaft, 10th Int. Conference on accomplisments in Elektrical and Mechanical Engineering and Information Technology –DEMI 2011, p. 681-686 , Banja Luka,2011.
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Džeko M., Uticaj strukture voznog parka i primjene LPG na emisiju zagađujućih materija u urbanim sredinama zemalja u tranziciji ,Naučno stručni skup-GAS 2011, Kladovo , 2011.
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Influence of Geometric and Hydro-dynamic Parameters of Injector on Calculation of Spray Characteristics of Diesel Engines , International Scientific Journal THERMAL SCIENCE , Vol. 15, No.4 , 2011., pp. 1095-1109
Pikula B.,Filipović I., Sistemi aktivne bezbjednosti drumskih vozila , Bilten stručne institucije za tehničke preglede RS, br.3, god.II , str. 36-45, ISSN 1986-5449 , Banja Luka 2011.

2010
Filipović I.,Milašinović A., The Parameter Determination of the Crankshaft Dynamical Model, Mobility&Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Ehgines and Transportation System, Volume 37, Number 1, 2011 , pgs.35-46, ISSN 1450-5304, UDC 621+629(05)=802.0 (rad prezentiran i na International Congress Motor Vehicle and Motors, 2010, October 7th-9th, 2010 , Kragujevac,Serbia)
Bibić Dž., Filipović I., Blažević A., Contribution in Defining Parameters of the Equivalent System of Torsional Vibrations with the Significant Internal Damping Elements, Mobility&Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation System, volume 37, Number 2, 2011, pgs.69-78, University of Kragujevac-Faculty of Mechanical Engineering, Serbian society of Automotive Engineers, ISSN 1450-5304, UDC 621+629(05)=802.0 (rad prezentiran i na International Congress Motor Vehicle and Motors, 2010, October 7th-9th,2010 Kragujevac, Serbia)
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Contribution to Development and Improvement of Automotive Industry by Researchers from Bosnia and Herzegovina, International conference Transport Research and Business Cooperation in SEE, Sofia, December 6-8,2010, (14 pages)
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Influence of Injection on Characteristics of Fuel Dispersion in Diesel Engine,čas. Goriva i maziva No.3,2011 (p.215-232) (43rd Scientific symposium Fuels 2010,14-15 october 2010, Šibenik, Croatia )
Bibić Dž., Filipović I., Kegl B., Pikula B.,Biofuel effects on Diesel Engine Performance,čas. Goriva i maziva No.4,2011 (p.317- 334) (43rd Scientific symposium Fuels 2010, 14-15 october 2010, Šibenik, Croatia)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Development of Algorithm for Reduction of Fuel Consumption at Light Duty Motor Vehicles, International Congress Motor Vehicle and Motor 2010, October 7th-9th, 2010, Kragujevac,Serbia, ISBN 978-86663-57-3, pg. 181-187
Trobradović M., Pikula B., Filipović I., Primjena inercionog decelometra u provjeri karakteristika vozila na poligonu, s osvrtom na koeficijenat kočenja, Bilten Stručne institucije za tehničke preglede vozila RS, Godina I, br.2 ISSN 1986-5449, Banja Luka, 2010
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I., Varijabilno vrijeme razvoda radne materije kao parametar optimizacije rada motora sus, Stručni skup o tehničkim pregledima u RS, Teslić, juni 2010., 8 str
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Analiza realnih brzinskih karakteristika motora sus pri korištenju tečnog naftnog gasa, GAS 2010, Vrnjačka Banja, Zbornik Abstrakta, Udruženje za gas Srbije, godina XV, br.2-3, Beograd, maj 2010, YUISSN0354-8589

2009
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: Uticaj primjene tečnog naftnog gasa na dinamičke karakteristike vozila, Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici GAS 2009, Vrnjačka banja, 19-22 maj 2009, Book of Abstracts GAS 2009, year XIV, no.2-3. UDK 662.76, YUISSN0354-8589, Beograd, maj 2009., Srbija, paper no. R-V-2, 9 pg.
Filipović I., Bibić Dž.: Uticaj viskoziteta ulja na funkcionisanje veličine kliznih ležajeva motora sa unutarnjim izgaranjem, 42. Stručno-znanstveni simpozij MAZIVA 2009, Rovinj, 21-23 oktobar 2009 (rad objavljen u časopisu Goriva i maziva , godina 49, broj 4, mjesec X-XII, 2010., str.334-351, Zagreb, Croatia, ISSN 0350-350X)
Milašinović A., Filipović I., Hribernik A.: Contribution to the definition of torsional stiffness of the crankshaft of diesel engine used in heavy-duty vehicles, Proceedings of the Institution of MechE,Part D: Journal of Automobile Engineering, Volume 223, Number 7/2009, DOI 10.1243/09544070JAUTO1126, ISSN 0964-4070 (Print) 2041-2991 (Online) , pages 921-930
Milašinović A., Filipović I., Hribernik A.: Dijagnostika rada dizel motora na osnovu harmonijske analize ugaone brzine koljenastog vratila, IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009, 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 559-564)
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I.: Smanjenje emisije NOX u duhu euro normi, IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009, 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 613-618)
Trobradović M., Filipović I., Pikula B.: Određivanje potrošnje goriva u realnim uslovima kretanja motornog vozila korištenjem savremenih simulacionih metoda, IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009, 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 631-636)
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I.: Korištenje savremenih metoda za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila, IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009 , 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 591-596)

2008
Bibić Dž., Filipović I., Kegl B., Pikula B.: Uticaj bio goriva na sastav ispušnih plinova kod dizel motora, 41. Stručno-znanstveni skup Goriva 2008, Zadar 21-24 oktobar, 2008 (rad objavljen u časopisu Goriva i maziva 3(2009 god.), ISSN 0350-350X , str. 333-350)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Džeko M.: Metoda brze provjere osnovnih karakteristika motora pri uporabi različitih goriva, 41. Stručno-znanstveni skup Goriva 2008, Zadar 21-24 oktobar, 2008 (rad objavljen u časopisu Goriva I maziva , godina 49, br.2, mjesec IV-VI, 2010, str.120-130, Zagreb , Croatia, ISSN 0350-350X)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: Contribution to Determination of Fuel Hydrodynamic Characteristics Inside Injector of Diesel Engine, International Congres Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac-Proceedings (ISBN 978-86-86663-38-2) , 6 pg. , October 8th-10th, 2008 , Serbia
Bibić Dž., Filipović I., Hribernik A., Pikula B.: Investigation Into The Effect of Different Fuels on Ignition Delay of M-Type Diesel Combustion Process ,International Scientific Journal THERMAL SCIENCE , Vol.12 (2008),No 1, pp 103-114, Belgrad, Serbia (ISSN 0354-9836)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: Influence of Fuel Type on Vehicle Dynamic Characteristics, Alternative Fuels 2008 –Conference Proceedings (ISBN 978-961-248-068-4, COBISS.SI-ID 59971585) , 8 pg. , January 10-11, 2008 Maribor, Slovenia
Bibić Dž., Džeko M., Filipović I.: Influence of Vehicle Fleet Structure on the Road Vehicle Pollutant Emission, Alternative Fuels 2008 –Conference Proceedings (ISBN 978-961-248-068-4, COBISS.SI-ID 59971585) , 8pg., January 10-11,2008, Maribor,Slovenia

2007
Filipović I.: Razvoj suvremenih pogonskih agregata za vozila, uvodni referat na CIMOSOV FORUM, novembar, 2007 god. ,Kopar
Filipović I., Blažević A., Bibić Dž., Baxhaku B.: Prilog pojednostavljenju izbora karakteristika zamajca kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem ,6 međunarodni naučni skup RIM 07, oktobar 2007 god., Plitvice
Lajci N., Bibić Dž., Baxhaku B., Filipović I.: Doprinos modeliranju procesa kod nadpunjenih dizel motora, 6 međunarodni naučni skup RIM 07, oktobar 2007 god. ,Plitvice
Trobradović M., Pikula B., Filipović I.: Određivanje dinamičkih parametara motornog vozila pri nestacionarnom pravolinijskom kretanju ,6 međunarodni naučni skup RIM 07, oktobar 2007 god. , Plitvice
Džeko M.,Suljkić N., Filipović I., Pikula B. : Izbor realnog modela za vrednovanje emisije zagađujućih materija od vozila u urbanim sredinama, 6 međunarodni naučni skup RIM 07, oktobar 2007god., Plitvice
Milašinović A., Filipović I., Hribernik A.: Matematički model za izbor karakteristika zamajca motora sus,VIII međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva I informatike , DEMI 2007 , 25-26 maj , Banja Luka , str.767-774

2006
Bibić Dž., Hribernik A., Filipović I., Kegl B.: Uticaj alternativnih goriva na pokazatelje izgaranja kod dizel motora, 39. Stručno – znanstveni simpozij GORIVA 2006, GOMA – Zadar 11. -13.10. 2006. god. Croatia ( rad objavljen u časopisu Goriva i maziva 3 (2007 god.) , str. 205 – 222)
Pikula B., Kegl B., Filipović I., Hribernik A.: Energetski gubitci u brizgaču, 39 Scientific Symposium FUELS 2006, Zadar, 11-13 oktobar, 2006 (rad objavljen u časopisu Goriva i maziva, 5(2007 god.), str. 386 -402).
Doleček V, Filipović I., Bibić Dž., Petrović M., Possibilities of Indirect Control of Combustion Proces Parameters at Internal Combustion Engines, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, October 4th – 6th, Kragujevac , 2006 god.
P. Pogorevc P., Pikula B.,Filipović I., Kegl B.,: Discharge Coefficient Influences the Fuel Spray Characteristics, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, MVM 20060028, Kragujevac, 4-6 oktobar, 2006 god.
Doleček V, Filipović I., Bibić Dž., Petrović M.: Importance of Torsional Vibration Signals in Diagnostics of IC Engine, 5th ICCSM, September 21-23, 2006 god., Trogir/Split, Croatia

2005
Mehanović S., Filipović I.: Kontinualna regulacija sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, časopis Mašinstvo 3-4 (2005), Zenica, 2005 god. (str. 89-100).
Filipović I., Doleček V., Bibić Dž.: Modeling and the Analysis of Parameter in the Torsional-Oscillatory System Equivalent to the Diesel Engines in Transport Vehicles; Strojniški vestnik, Journal of Mechanical Engineering, 51(2005)12, (p. 786-797)
Pikula B., Filipović I., Sinanović A.: Značaj raspoloživog prianjanja u procesu kočenja vozila, 5 Međunarodni skup RIM 2005 , Bihać , 2005 god. , (str. 421-426)
Bibić Dž., Filipović I., Doleček V.: Doprinos modeliranju prigušenja kod viskoelastičnog prigušivača torzionih oscilacija motora sus, 5 Međunarodni skup RIM 2005, Bihać, 2005 god. (str. 415-420)
Milašinović A., Filipović I., Hribernik A.: Prilog identifikaciji parametara torziono-oscilatornog sistema, VII Međunarodno-stručni skup o dostignućima elektro I mašinske industrije , DEMI 2005, Banja Luka, 2005 god. (8 str.).
Bombek G., Milašinović A., Hribernik A., Filipović I.: Določitev torzijskih nihanj ročične gredi dizelskega motorja, IAT’05 (Inovativna Avtomobilska Tehnologija) , Bled , Slovenija ,2005 god. (8 str.)

2004
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Trobradović M.: Primjena alternativnih goriva u cilju smanjenja emisije zagađivača kod cestovnih vozila, XXXVII Strukovno-znanstveni skup GORIVA 2004, Šibenik 2004 god. (rad objavljen u časopisi Goriva i maziva br.4 , 2005 god, str.241-262)
Pikula B., Filipović I., Trobradović M.: New Approach to Modeling of Adhesion Conditions Between Tire and Road , 8th International Research/Expert Conference TMT 2004 , Neum , 2004 god., (str. 471-474)
Filipović I., Doleček V., Bibić Dž.: Identification of Parameters for Torsional Vibration Mathematical Model , 8th International Research/Expert Conference TMT 2004 , Neum ,2004 god. (str. 367-370)

2003
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Trobradović M., Petrović S.: Zakonska regulative i standardi kod motornih vozila sa posebnim osvrtom na primjenu CNG , Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe-Challenge and Opportunity of All, Sarajevo, 2003 god.
Filipović I., Trobradović M., Bibić Dž., Pikula B.: Prikaz dostignuća na polju primjene prirodnog gasa kao goriva kod cestovnih vozila, Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe-Challenge and Opportunity for All , Sarajevo , 2003 god.
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: Uticaj motornih vozila na emisiju zagađivača u urbanim sredinama , Naučno-stručni skup Aluminij-Automobil-Ekologija, Ulcinj ,2003 god. (8 str.)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Trobradović M.: Mogućnosti smanjenja zagađivača u urbanim sredinama, RIM 2003 , Bihać 2003 god. (str. 939-944)
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Trobradović M.: Uticaj oto motora na zagađenje okoline, RIM 2003 , Bihać, 2003 god. (str. 933-938)
Knežević Z., Filipović I.: Prilog optimiranju nadpunjenih vozilskih dizel motora , RIM 2003 , Bihać ,2003 god. (str. 253-258)
Milašinović A., Filipović I.: Parametri pobuđene torzione oscilacije koljenastog vratila motora sus, XIX međunarodni kongres Nauka i motorna vozila ,Beograd , 2003 god. (4 str.)

2002
Filipović I.,Pikula B.: Optimization of Injection Law of Modern Diesel Fuel Supply System, 7th International confererence DESIGN 2002 , Cavtat , 2002 god. ( str. 1051-1056)
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Džeko M.: Uticaj kontrole tehničke ispravnosti vozila na bezbjednost saobraćaja, Okrugli sto na temu bezbjednost saobraćaja u Knatonu Sarajevo, Sarajevo, 2002 god., (15 str.)

2001
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Alternativna goriva u drumskom transportu, RIM 2001, Bihać, 2001 god. (str. 789-796)
Pikula B., Filipović I.: Značaj procesa regulacije kod akumulatorskih sistema za ubrizgavanje goriva, IV međunarodni naučno-stručni skup Izvori i prenosnici snage 2001 , Podgorica-Bečići, 2001 god., Crna Gora (str. 207-212)
Bibić Dž., Filipović I.: Prednosti dvogorivih motora, IV Međunarodni naučno-stručni skup Izvori i prenosnici snage 2001, Podgorica-Bečići, 2001 god. ,Crna Gora (str. 103-108)
Filipović I.,Jankov R.: Modern Approach to Measurement and Analysis of the IC Engines Parameters , Symp. Retracing the Puch Track , Ptuj 2001 god. , Slovenija (str. 126-132).
Pikula B.,Filipović I.: Optimization of Parameters of Modern Diesel Fuel Injection System, Symp.Retracing the Puch Track , Ptuj 2001god., Slovenija (str. 118-122)
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I.: Elementi pasivne bezbjednosti kod vozila namijenjenih za utrke , 4 međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2001, Banja Luka 2001 god. (str.335-340)
Milašinović A., Filipović I., Bajić B., Mrđa J.: Stabilnost kretanja torziono-oscilatornog sistema koljenastog vratila motora sus , 4 međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2001, Banja Luka, 2001 god., (str. 351 – 356)

2000
Filipović I., Šaković Z.,Bibić Dž.,Pikula B.: Ekologija i drumski transport u BiH, Naučni forum: Životna sredina na prijelomu dva milenijuma, ANU BiH I PMF Sarajevo, 2000 god., ( 10 str.)
Filipović I.: Smjernice u odabiru vozila u međunarodnom drumskom transportu , Stručni skup Euro propisi, licence i savremeni prilaz u održavanju voznih parkova , Banjaluka, novembar,2000 god., (7 strana).
Bibić Dž., Pikula B., Filipović I.: Parameters for Estimation of Motor Vehicle Brake Systems, IV International design conference, DESIGN 2000, Cavtat ,2000 god., (str. 599-604)
Pikula B.,Filipović I.: Contribution to Design of Modern Fuel Injection System, IV International design conference, DESING 2000, Cavtat , 2000 god., (str. 681-688)
Milašinović A., Filipović I., Mrđa J.: Analiza uticaja promjenjivih momenata inercije na torzione oscilacije koljenastog vratila motora sus, 3 međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2001, Banja Luka, 2000 god., (str. 351-356)
Pikula B., Knežević Z., Filipović I.: Doprinos projektovanju savremenih kočionih sistema, 3 međunarodno savjetovanje DEMI 2000, Banja Luka, april 2000 god., (str. 268-273)

1999
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: Smjernice u odabiru vozila u drumskom transportu, 2 međ. skup Revitalizacija i modernizacija proizvodnje RIM 99, 28-29 oktobar, Bihać , 1999 god., (8 strana).

1998
Pikula B., Filipović I.: Application of Mathematical Modeling in Selection of Optimal ABS Parameters, V Int. Design Conference - DESIGN 98, Dubrovnik May 19-22, 1998 god., (str. 461-467)
Filipović I., Bibić Dž., Gebert K.: Karakteristike izgaranja kod dvogorivih motora sa plinovitim paljenjem komprimiranog prirodnog plina, XXXI str.znanstveni skup GORIVA 98,Pula, 1998 god., Croatia (Članak je objavljen i u čas. “Goriva i maziva”, god. 38, br.3, mjesec V-VI,1999, str. 167-180, Zagreb).

1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Pravci razvoja motornih vozila, čas. Mašinstvo, god.1, br.4, Zenica, okt.-dec., 1997 god., (5 str.)
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za međunarodni drumski transport, Ministarstvo vanjske trgovine i medun. Komunikacija BiH, Sarajevo 1997 god. (33 str.),

1996
Filipović I., Doleček V.: Optimal Journal Bearing Operating Conditions Defined by Using Computers, 4. Skup Konstruisanje 96, Opatija , 1996 god.,(str 37-46),
Bibić Dž., Filipović I.: Uloga sistema homologacije motornih vozila u povećanju bezbjednosti saobraćaja, III Međunarodni naučno-stručni skup “Tendencije u razvoju mašinskih konstrukcija i tehnologija”, Zenica 1996 (8 str.),

1993
Filipović I. : Criterion of Engines and Vehicles Value, Konference of Reconstruction and Long-Term Development Strategie of the City of Sarajevo , 1993 god., (8 str.),

1992
Yule A.J. and Filipović I.: On the Break-up Times and Lengths of Diesel Sprays, International Journal Heat & Fluid Flow,13, (2),pp 197-206, 1992.
Yule A.J., Mirza M.R. and Filipović I.: Measurements and Correlations of Diesel Spray, Thermofluids Division Report ME92/TF001,1992 , Submitted to Atomisation and Sprays

1991
Filipović I., Gebert K., Černej A., Lasić D., Dobovišek Ž.: Uticaj pritiska ubrizgavanja na proces dezintegracije mlaza dizel goriva, Međunarodni simpozij JUGOMA 91, Pula, 1991 god., (12 str.), članak je objavljen u časopisu „Goriva i maziva“ br. 1-2 , I-IV,1992, p.23-42
Filipović I., Jankov R., Gebert K., Lasić D., Ševo B.: Paralelno mjerenje i analiza radnog procesa i torzionih oscilacija radilice motora, Međunarodni simpozij Nauka i motorna vozila, Sarajevo, 1991 god., (10 str.),
Filipović I., Lasić D., Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž.: Praktična računska kontrola torzionih oscilacija radilice motora SUS sa prigušivačem, Medunarodni simpozij Nauka i motorna vozila, Sarajevo, 1991 god., (10 str.),
Yule A.J., Filipović I. and Mirza MR.: On the Break-up Times and Lengths of Diesel Sprays , Conf. Sprays & Aerosols 91, ILASS-Europe & Aerosol Soc., University of Surrey,1991 , U.K.(12 str.),
Yule A.J., Mirza M.R. and Filipović I.: Correlations for Diesel Spray Penetration Including the Effects of the Break-up Zone, 5th Int. Conf. on Liquid Atomisation and Spray Systems (ICLASS 91),NIST Special Publication (813), pp. 267-274, Gaithersberg, MD, 1991 , USA (8 strana),
Gebert K., Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž.: Characteristics of Diesel Oil/Methanol Emulsion Application in D.I. Diesel Engine, International Symposium on Alcohol Fuels 91, Firence 1991 god., (5 strana),

1990
Lasić D., Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž., Gebert K.: Prilog definisanju radnih uslova ležaja prehranjivanih motora u cilju kompleksne analize podmazivanja, XXIV Jugoslovenski naučno-stručni simpozij JUGOMA 90, Opatija 1990 god., 8 strana,
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Problematika podmazivanja igle brizgača kod primjene alkohola na dizel motoru, XXIV Jugoslovenski naučno-stručni simpozij JUGOMA 90, Opatija 1990 god., (15 strana),
Mikluš I., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Mogućnosti za oblikovanje početnog dijela karakteristike ubrizgavanja kod dizel motora, VI Simp. Motorna Vozila Motori 90, Kragujevac, 1990 god. (Zbornik radova, str. 157-164),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Uticaj sadržaja metanola u dizel gorivu na parametre sagorijevanja, VI Simp. Motorna Vozila Motori 90, Kragujevac, 1990 god., (Zbornik radova, str. 114-121),
Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž., Gebert K., Mikluš I.: Kašnjenje efektivnog početka ubrizgavanja konvencionalnog sistema dizel motora, XIX Kongres mehaničara Jugoslavije, Ohrid 1990 god., (Zbornik radova B-20, str. 107-112),
Černej A., Filipović I., Lasić D., Dobovišek Ž., Gebert K.: Influence of Design Parameters on Bearing Operational Performances of Turbocharged Diesel Engine, Int. Conf. on Eng. Design ICED 90, Dubrovnik 1990 god., (Zbornik, p.1425-1432),
Černej A., Dobovišek Ž., Mikluš I., Šauperl I., Filipović I.: Diesel Spray-Bulk Optimization by Calculation Approach, Int. Symp. MOTOR SYMPO 90, Štrbske Pleso, 1990 god., Czechoslovakia,

1989
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K.: Vozilski dizel motori 1992-95 - Ubrizgavanje goriva, XIII Med. naučno-stručni skup MVM 89, Beograd 1989 god., (Zbornik radova, 891355, 5 strana),
Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž., Mikluš I., Lasić D., Voršić B.: Odnosi na brizgaču, XIII Med. naučno-stručni skup MVM 89, Beograd 1989 god., (Zbornik radova, 891357, 4 strane),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Ekološki aspekti primjene emulzije dizel goriva i metanola, Simp. JUGOMA 89, Pula, 1989 god., (ref.II/12, 18 strana, časopis Goriva i maziva br.2-3, 1990 god., str.81-93),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Mikluš I., Voršić B.: Uticaj parametara ubrizgavanja na ekološku sliku vozilskih dizel motora, Simp. JUGOMA 89, Pula 1989 god., (ref.I/27, 10 strana), časopis Goriva i maziva 1-2,1991 god. (str.71-82),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Voršić B.: Sprememba osnovnih karakteristik plamena pri zgorevanju zemeljskega plina različne sestave, Simp. Posvetovanje i problematiki obratovanja plinskih in plinskoparnih agregatov, Bled,1989 god., (17 strana),
Gebert K., Filipović I., Dobovišek Ž., Černej A., Savery C.W.,Beck J.N.: Computer Modelling of High Pressure Accumulator Type Fuel Injection System Characteristic, Int. Forum on Mathematical Modelling and Computer Simulation of processes in Energy Systems, Sarajevo, 1989, (10 strana.), Hemisphere Publishing Co., ISBN 0-89116-875-3, NewYork,1990. ,objavljeno u International Centre for Heat and Mass Transfer, pp.349-358.

1988
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Mikluš I.: Uticaj zapremine cijevi visokog pritiska na proces ubrizgavanja, V Simp. MVM 88, Kragujevac 1988 god., (Zbornik, str.132-138),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Mikluš I.: Metodologija izbora brizgača u cilju optimiranja parametara ubrizgavanja, XVIII Kongres mehaničara Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 1988 god., (Zbornik radova B-33, 4 strane),
Černej A., Filipović I., Volf V., Trenc F., Mikluš I., Voršić B., Dobovišek Ž.: Limitations of Conventional Fuel Injection System (CFIS), Int. Symp. MOTOR SYMPO 88, Štrbske Pleso, 1988 god., Czechoslovakia (Zbornik, p. 403-410),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Volf V., Trenc F., Mikluš I., Voršić B.: Tune-up Time for Fuel Injection, Symp. KONESS 88, Lublin,1988 god., Poland (Zbornik,22 strane),

1987
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Volf V., Mikluš I.: Old-age Scuffing on Diesel Engine Piston Rings (PRS), Symp. KONES 87, Lublin 1987 god., Poland (Zbornik,15 strana),
Dobovišek Ž., Filipović I., Černej A., Gebert K.: Neke karakteristike sistema ubrizgavanja pod visokim pritiskom, XXI Simp. JUGOMA 87, Kupari, 1987 god. (Časopis Goriva i maziva br.2-3, str.95-102),
Jankowski A., Černej A., Dobovišek Ž., Gebert K., Filipović I.: In Line Preparation of Diesel Oil-Methanol Blends, Int. Symp. CIMAC, Warschava, 1987 (Zbornik D-96,20 strana),
Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž., Gebert K., Mikluš I.: Realno ograničenje konvencionalnog sistema ubrizgavanja vozilskih dizel motora, Simp. Nauka i motorna vozila 87, Beograd 1987 god., (Zbornik radova, 871206, 5 strana),
Filipović I., Černej A., Lasić D., Gebert K., Dobovišek Ž.: Analiza osnovnih uticajnih veličina na pouzdanost ležaja dizel motora, Naučno-stručni skup: Nauka,istraživanje i razvoj mašinskih sistema i elemenata, Beograd, 1987 god., (Zbornik radova II-25-1 do II-25-10),

1986
Filipović I., Černej A., Lasić D., Dobovišek Ž., Gebert K.: Radni uslovi podmazivanja ležaja dizel vozilskih motora, XX Simp. JUGOMA 86, Portorož, 1986 god. (8 str.), (Zbornik sažetaka, str.28, C/5),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I., Hribernik A.: Uporedna analiza modela karakteristika oslobađanja toplote dizel motora, IV Simp. Motorna Vozila Motori 86, Kragujevac 1986 god. (čas. MVM br. 68/69, str.141-152),
Filipović I., Černej A., Bjelonja I., Dobovišek Ž., Gebert K: Prilog definisanju ulaznih podataka kod proračuna torzionih oscilacija motora sus, IV Simp. Motorna Vozila Motori 86, Kragujevac, 1986 god. (čas. MVM 68/69, str.117-127),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Volf V., Gebert K.: Vehicular Diesel Engine Developments in Perspective, Int. Conf. of the Internal Combustion Engine KOSS 86, Procceeding, p.1-16, Wroclaw, 1986 god. (referat održan kao uvodno predavanje po pozivu),
Dobovišek Ž., Černej A., Hribernik A., Filipović I.: Prilog dimenzionisanju usisnog i izduvnog sistema višecilindričnog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, VIII Međunarodni simpozij: Projektovanje i proizvodnja podržani računalom (CAD/CAM), Zagreb, 1986 god. (Zbornik str. 371-376),
Černej A., Gebert K., Filipović I., Dobovišek Ž.: Leakage Flow at Injector Using Methanol-D2 Emulsion as Fuel, 7th Int. Symp. on Alcohol Fuels, Editions Technip, p.634, Paris, 1986 god.,
Gebert K., Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž.: A Simple D2-CH3OH Mixing Procedure, Symp. MOTOR SYMPO 86, Štrbske Pleso, 1986 god. (Zbornik radova, str.127-133),
Černej A., Filipović I., Gebert K., Dobovišek Ž.: Fuel Injection Matching Using Methanol as Fuel in Diesel Engine Operation, Symp. MOTOR SYMPO 86, Štrbske Pleso, 1986 god., CSSR, (Zbornik radova, str.371-384),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Mogućnost primjene metanola za pogon dizel motora, VIII Savjetovanje o energiji, Opatija 1986 god., (Zbornik radova,str. 1-08-1 - 1-08-09),

1985
Filipović I., Černej A., Lasić D., Dobovišek Ž., Gebert K.: Praktičan računski program za analizu oscilovanja elemenata razvodnog mehanizma, naučno-stručni skup: Aktuelni problemi mašinskih elemenata i konstrukcija, Ohrid, 1985 god., (Zbornik radova str. 189-201),
Černej A., Gebert K., Filipović I.:, Burning Methanol the Differences Between Diesel and Otto Engiunes May be Lost ,Symp. KONES 85, Poznan-Blazejewo, 1985 god., Poland (12 str.), (Isti rad objavljen i na naučno- stručnoj konferenciji Goriva i sagorijevanje u oto motorima, Kragujevac 1985 god., čas. Motorna Vozila Motori br. 64/65,1985 god., str.105-116),
Gebert K., Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž.: Uticaj promjenjivog sastava prirodnog gasa na eksploataciju energetskih objekata, VII Savjetovanje o energiji, Opatija, 1985 god. (Zbornik radova, str.4-17-1 - 4-17-12),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Uticaj sastava prirodnog gasa na NOx emisiju, IV Jugosl. simpozij o analitičkoj hemiji, Split, 1985 god. (Zbornik sinopsisa, str.211,F),
Gebert K., Filipović I., Bijelić M., Barić J., Haseta Z., Bukvić S.: Problematika mjerenja CO, NOx i THC u izduvnim gasovima dizel motora prema Pravilniku ECE 49, Savjetovanje o problematici aerozagađenja od motornih vozila u svijetlu propisa Evropske Ekonomske Zajednice, Bjelašnica, 1985 god. (čas. Motorna Vozila Motori br.70/71 1986 god., str.70-78),
Gebert K., Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž.: Analiza ponašanja kondenzovanih ugljovodonika u uslovima komore za sagorijevanje, Simp. JUGOMA 85, Poreč 1985 god. (Zbornik sažetaka, str.46,C/1), (čas. Goriva i maziva 3, 1986 god., str.103-111),
Gebert K., Černej A., Filipović I., Dobovišek Ž.: Uticaj težih ugljovodonika na sagorijevanje prirodnog gasa, Simp. JUGOMA 85, Poreč, 1985 god. (Zbornik sažetaka, str.47,C/2) ,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K.: Parametri ubrizgavanja goriva povečane specificne mase, Simp. JUGOMA 85, Porec, 1985 god. (Zbornik sažetaka, str.45,B/7), (čas. Goriva i maziva 3, 1986 god., str.111-117),

1984
Ðuričić V., Filipović I.: Injection of Methanol-Diesel Oil Mixtures, Symp. MOTOR SYMPO 84, Štrbske Pleso, 1984 god., CSSR, (Zbornik radova, str. B21/1 - B21/10),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I.: Correlation Between Rate of Injection and Rate of Fuel During in a Diesel Engine, Symp. MOTOR SYMPO 84, Štrbske Pleso, 1984 god., CSSR (Zbornik radova, str.B31/1 - B31/10),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Some Possible Approaches to Fuel Injection Process Simulation, Symp. MOTOR SYMPO 84, Štrbske Pleso, 1984 god. CSSR (Zbornik radova,str. A34/1 - A34/9),
Dobovišek Ž., Černej A., Gebert K., Filipović I.: Područje stabilnosti sagorijevanja prirodnog gasa, VII Jugosl. kongres termičara, Ohrid, 1984 god. (Zbornik radova, str. 30-40), (rad štampan i u čas. Termotehnika br. 1-2, 1985 god., str.81-89),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I.: The Influence of Fuel Compressibility and Heating Value Changes on Injection Parameters, XX Int. FISITA Congress, Vienna 1984 god. (Zbornik radova, SAE 845077), (rad štampan i u čas. Tehnika br. 3, 1984 god., str. 6M-10M), objavljeno u Society of Automotive Engineers 3, pp.-6891p
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K.: Savremene pogonske karakteristike dizel motora za teretna vozila, Simp. MVM 84, Kragujevac 1984 god. (čas. Motorna Vozila Motori br. 56/57, 1984, str.353-361),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Podešavanje ubrizgavanja na tlačno punjenim dizel motorima Simp. MVM 84, Kragujevac, 1984 god. (čas. Motorna Vozila Motori br.60/61,1985, str.104-113),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I.: Modeliranje karakteristike oslobađanja toplote i uticaj karakteristike ubrizgavanja, Simp. MVM 84 Kragujevac, 1984 god. (čas. Motorna Vozila Motori br.56/57, 1984, str. 220-229),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Zona stabilnog sagorijevanja u funkciji regulacionih parametara elementarnog gorionika, VI Savjetovanje o energiji, Opatija, 1984 god. (Zbornik radova, str. 3-05-1 - 3-05-10),
Černej A., Dobovišek Ž., Volf V., Filipović I.: TAM Research and Developement Division Experiences Related to Fuel Economy, Reliability and Service Life of Vehicular Engines, Symp. KONES 84, Poznan-Blazejewko, 1984, Poland (Zbornik radova, str. 47-54),
Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž.: Uticaj distribucije čepova pare na parametre ubrizgavanja kod dizel motora, XVI Jugosl. kongres primjenjene i teorijske mehanike, Bečići,1984 god. (Zbornik radova, str. 143-150),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Računski program za definisanje profila bezudarnog brijega pri maksimalnom protočnom presjeku ventila, XVI Jugosl. kongres teorijske i primjenjene mehanike, Bečići, 1984 god., (Zbornik radova, strana 123-130)
Černej A., Filipović I., Gebert K.: Potrošnja goriva i emisija putničkih vozila, čas. Zaštita atmosfere br. 2, 1984 god. (str.63-66),

1983
Filipović I., Gebert K., Barić J.: Ograničenje emisije dizel motora, čas. Zaštita atmosfere br.2,1983 (str.70-72),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Konstruktivna problematika ležaja turbo-punjenih dizel motora, IV Jugosl. simp. Mašine i mehanizmi - univerzitetska istraživanja i primjena u industriji, Mostar, 1983 god., (Zbornik, str.15-19),
Černej A., Dobovišek Ž., Gebert K., Filipović I.: Problematika razvoja inverznog atmosferskog gorionika za korištenje niskokaloričnog gasa, V Savjetovanje o energiji, Opatija, 1983 god. (Zbornik radova str.2-03-1 – 2-03-12),
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Characterization of Differences Between Low Calorific Gas-Fired and NG-fired Power Plant Emission, X Scientific Session on Environmental Analysis, Szombathely, 1983, (13 str.), (Zbornik sažetaka str.32),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: The Determination of Early Appearance of NOX in the Flame, Scientific Session on Environmental Analysis, Szombathely, 1983, Hungary (11 str.) (Zbornik sažetaka, str. 33),
Černej A., Dobovišek Ž., Gebert K., Filipović I.: Analiza emisije škodljivih produkata pri sagorijevanju plina različitog sastava u inverznom atmosferskom gorioniku, Simp. JUGOMA 83, Opatija, 1983 god. (rad štampan u čas. Goriva i maziva br. 1, 1984, str.3-12),
Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž., Ðuričić V.: Motorni parametri ubrizgavanja i raspršivanja mješavina dizel goriva i metanola, Simp. JUGOMA 83, Opatija , 1983 god., (čas. Goriva i maziva br. 4, 1984, str.187-198),

1983
Filipović I.: Analiza motornih parametara ubrizgavanja alternativnih goriva, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet Sarajevo, 1983 god. (rezime objavljen u Zborniku rezimea br. XVI, 1984 god.),
Filipović I.: Računsko podešavanje osnovnih parametara instalacije za ubrizgavanje, Simp. NMV 83, Opatija 1983 god., (Zbornik radova, str.308-310),
Mirković M., Filipović I., Černej A.: Moguće eksploataciono područje vozila sa dizel turbo nadpunjenim motorima, Simp. NMV 83, Opatija , 1983 god. ,(Zbornik str.191-193),

1982
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Pogonska sigurnost ležaja pogonskog agregata za vozilo, Posvetovanje: Metode dimenzioniranja na efektivnost proizvodov, Bled 1982 god. (Zbornik, str.y1-y15),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Stabilnost automatske regulacije hitrostnega režima obratovanja nadtlačno polnjenega dizelskega motorja za vozilo, Znanstveno tehnološki posvet: Automatizacija proizvodnje, Maribor, 1982 god. (Zbornik radova, str.345-354),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Mogući pravci štednje i alternacija prirodnih tečnih goriva, IV Savjetvanje o energiji, Opatija, 1982 god. ,(Zbornik radova, str. 361-371),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Wide-Cut Fuel Injection Phenomena, XIX Int. FISITA Congress, Melbourne, Australia, 1982 god. (5 str.). Skraćeni sadržaj rada objavljen u Tehnici br. 5, 1983 god. (Mašinstvo),objavljeno u Society of Automotive Engineers 1, pp. 43. 1- 43. 5
Ðuričić V., Filipović I.: Mogućnost povećanja brzine potiskivanja goriva iskorištenjem profila brijega pumpe visokog pritiska, čas. Tehnika br. 12, 1982 god. (Saobraćaj, str.7-10),
Černej A., Filipović I.: Prednosti, nedostatci i problematika nadpunjenih dizel motora za vozila, II Simp. Motorna vozila motori 82, Kragujevac (9 str.), (rad objavljen u čas. Motorna vozila Motori br. 48/49, 1983 god.),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Wide-Cut Fuel Injection Parameters, Symp. MOTOR SYMPO 82, Štrbske Pleso,1982 god.,Zbornik CVS I (11 str.),
Černej A., Filipović I., Obrdalj T., Šaković Z., Dabić R.: Mogući pravci štednje derivata prirodnog tečnog goriva, Radno savjetovanje Racionalno korištenje i štednja energije, Sarajevo, 1982 god. (Zbornik radova, 17 str.),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Jednostavni računski put za praktično podešavanje turbo-kompresora na motoru, Savjetovanje Sekcije za motore Jugoslavije, Kragujevac, 1982 god., (rad objavljen u čas. Motorna vozila Motori br. 45, 1982 god.), (10 str.),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Tačno mjerenje NO i NO2 vrijednosti, III Jugos. simpozij analitičke hemije, Novi Sad, 1982 god., (Izvod objavljen u zborniku radova) (3 str.),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Parametri sagorijevanja niskokaloričnog gasa, Simp. JUGOMA 81, Dubrovnik (11 str.), čas. Goriva i maziva br 1, 1982 god., str.3-10.,

1981
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Unburned Hydrocarbons Absorbed by Soot, II Euro. Symp. on Physico-Chemical Behaviours of Atmospheric Pollutants, Varese, 1981 god. (rezime objavljen) (10 str.),
Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž.: Karakteristike ubrizgavanja mogućih alternativnih goriva kod dizel motora, Simp. JUGOMA 81, Dubrovnik, (12 str.) (Izvod objavljen u časopisu Goriva i maziva br. 5-6,1981. god.), (rad štampan u čas. Goriva i maziva br. 5-6, 1985 god., str.255-265),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I.: Specifična emisija NOX pri sagorijevanju prirodnog gasa u atmosferskom gorioniku, Simp. JUGOMA 81, Dubrovnik, (12 str.), (Izvod objavljen u časopisu Goriva i maziva br. 5-6, 1981 god.), čas. TEHNIKA br. 8, 1983. god., (str.1093-1099),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Realne fizikalne veličine pri ubrizgavanju goriva, 15 Jugos. kongres primjenjene i teorijske mehanike, Kupari 1981 god., Zbornik radova B-Mehanika fluida (11 str.),
Filipović I.: Računski program motorske karakteristike ubrizgavanja goriva, Nauka i motorna vozila 81, Kragujevac, Zbornik radova II dio, 1981 god., (11 str.),

1980
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I. : Ekonomičnost i emisija štetnih supstanci pri sagorijevanju tečnih i gasovitih goriva, Stručno savjetovanje Racionalna proizvodnja i korištenje energije, Sarajevo, 1980 god., Zbornik radova (12 str.),
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I., Trifunović Lj.: Bilans ugljika pri sagorijevanju kapljice tečnog goriva, Simp. JUGOMA 79, čas. Goriva i maziva 19(2), 1980 god., (9 str),

1979
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Stabilnost injekcije zraka kod atmosferskih gorionika, Simp. JUGOMA 79, čas. Goriva i maziva 19(3), 1980 god., (9 str),

1978
Černej A., Dobovišek Ž., Lubura Lj., Filipović I.: Upoređenje makrostrukture obuhvatnog i odvojenog plamena kapljice višekomponentnog goriva, Termotehnika 2(1978 god.) (9 str.),
Filipović I., Černej A., Dobovišek Ž.: Izučavanje profila temperatura i koncentracija oko difuzijskog plamena, Simp. JUGOMA 77, časopis Goriva i maziva 17(5), 1978 god., (11 str),

Spisak projekata:

2014
Filipović I., Sijarić M., Pikula B., Bibić Dž., Petrović S., Džeko M., Pecar A., Dizdarević M., Filipović H., Blažević A.,Babić F., Šehović J., "Mogućnosti primjene prirodnog gasa (CNG/LNG) u cestovnim vozilima F BiH u cilju smanjenja emisije CO2 i zagađujućih materija", projekat finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Automotive center-centar za vozila, Sarajevo

2012
Filipović I., Pikula B., Kepnik G., Prelčec D.: "Uticaj fizikalnih osobina biogoriva na energetske gubike u sistemu ubrizgavanja kod cestovnih vozila", projekt finansiran od strane Federlanog ministarstva obrazovanja i nauke, prema ugovoru br. 05-39-5613-3/11 od 30.12.21011. godine, u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih projekata

2010
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.,Filipović H., Trobradović M.,Dacić S.,Šehić E.,EU FP7 projekt-Transport EU-Western Balkan Network for Traioning, Support and Promotion of Cooperation in FP7 Research Activities-TRANSBONUS,Automotive center-centar za vozila,d.o.o.,Sarajevo, 2009-2010 god.

2009
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Gadžo A., Katz L.: Škola sigurne vožnje, projekt rađen za potrebe firme Coca Cola HBC d.o.o. Sarajevo, Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, oktobar 2009
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Kepnik G.: Definisanje optimalne potrošnje goriva za vozilo VW CADDY 1.4 MPI, Automotive center – centar za vozila Sarajevo, Sarajevo 2009
Filipović I., Bibić Dž.,Pikula B., Blažević A.: Istraživanje karakteristika procesa forimiranja radne materije i sagorijevanja alternativnih goriva kod dizel motora, projekt finansiran od strane Ministrastva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-1628-9.18a/07 od 07.06.2007. god i Ugovora br. 11-14-19495.1 od 27.12.2007. god., u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih projekata, februar 2009., Sarajevo

2008
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Šehić E., Trobradović M., Blažević A.: Opravdanost korištenja LPG kao alternativnog goriva u lakim dostavnim vozilima firme Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Automotive center – centar za vozila Sarajevo, Sarajevo 2008

2007
Doleček V., Filipović I., Bibić Dž., Petrović M.: Istraživanje mogućnosti dijagnostike energetskih mašina bezkontaktnim metodama mjerenja torzionih oscilacija, projekat finansiran od strane FMON , Mašinski fakultet Sarajevo , 2007 god.

2005
Doleček V.,Filipović I.,Bibić Dž.: Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja viskoelastičnih elemenata u torziono-oscilatornom sistemu, projekat finansiran od strane FMON , Mašinski fakultet Sarajevo, 2005 god.,
Filipović I., Bibić Dž.: Osnovne smjernice pri remontu motora marke Mercedes-Benz familije OM 440, dvodnevni kurs za potrebe CTS-Bus Eurolines, Sarajevo , Mašinski fakultet Sarajevo, 2005 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Trobradović M.: Prevod i obrada uputstava za rukovanje probnim stolom za ispitivanje pumpi visokog pritiska marke Hartridge tip. AVM2, za potrebe RMU Kakanj, Mašinski fakultet Sarajevo, 2005 god.,
Filipović I.: Dopuna izvedbenog projekta filtracije tehnološke vode, investitor FC Lukavac, Migafex, Sarajevo, 2005 god.

2003
Peljto Dž, Filipović I., i dr. : Studija o potrebama , mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti uvođenja prirodnog gasa kao goriva za pogon motornih vozila na području Kantona Sarajevo, Institut za Gasnu Tehniku ( IGT) Sarajevo, 2003 god.,
Filipović I., Pikula B.,Bibić Dž., Trobradović M., Džeko M.: Uticaj primjene novih tehnologija na emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila u urbanim sredinama, projekat finansiran od strane FMON KS, Mašinski fakultet Sarajevo, 2003 god.,

2002
Filipović I.,Suljagić O.,Šuvak R.,Sokolović T.: Filtracija tehnološke vode , glavni izvedbeni projekat, investitor Fabrika Cementa Lukavac, Migafex ,Sarajevo, 2002 god.,
Filipović I., Suljagić O., Abdurahmanović F., Bosiljčić S., i dr.: Zahvatanje i podizanje podzemne vode, glavni izvedbeni rojekat, investitor Fabrika Cementa Kakanj, Grizelj, Ilidža, 2002 god.,
Filipović I., Bagarić I., Morankić O. i dr.: Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja na rijeci Usori u Jelahu, glavni izvedbeni projekat,investitor Vodoprivreda BiH, Ze-Do Kanton i općina Tešanj, Mašinski fakultet Sarajevo, 2002 god.,

2000
Filipović I., Musa M.: Sistem za odvod tehnološke vode na vodozahvatu iz rijeke Bosne, glavni izvedbeni projekat, Investitor KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000 god.
Filipović I., Pikula B., Sokolović T.: Sistem upravljanja i nadzora na postrojenju zahvatanja i prerade vode iz rijeke Bosne, glavni projekat rađen za potrebe preduzeća KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo,2000 god.,
Filipović I., Pikula B., Sokolović T.: Sistem monitoringa na vodozahvatu na rijeci Bosni-lokacija Konaci, glavni projekat rađen za potrebe preduzeća KJKP Vodovod i kanalizacija, Srajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000 god.,
Filipović I.,Oblak B.,Sodnik I., Knežević Z., Uri C.: Zahvat i prerada vode iz rijeke Bosne-glavni izvedbeni projekat , investitor KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000 god.,
Filipović I., Pikula B.: LMD-2000 modularni uređaj za odleđivanje aviona, obrada uputstva za održavanje uređaja za potrebe Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000 god.,
Filipović I., Pikula B.,Knežević Z.: Jetway system-Brute B400 & B500, obrada uputstva za održavanje uređaja za potrebe Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000 god.,

1999
Filipović I., Pikula B.,Petković S.: Moderni sistemi za ubrizgavanje goriva, projekat finansiran od WUS Austrija, 1999 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Bosch-Elektronski upravljački uređaji ABS/ASR 4S/4K M , obrada uputstva za potrebe CTS-Bus, Mašinski fakultet Sarajevo, 1999 god.,
Filipović I.,Bibić Dž., Pikula B.: Konvekta HLK 2D/4 , obrada uputstva za potrebe CTS Bus, Mašinski fakultet Sarajevo, 1999 god.,

1998
Filipović I., Bibić Dž.,Pikula B.: Osnovne smjernice pri konstrukciji motornih vozila , seminar održan za potrebe UNIS-KOVINA, Visoko, 1998 god.,
Filipović I., Pikula B.,Bibić Dž., Džeko M.: Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, Mašinski fakultet Sarajevo, 1998 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Knjiga održavanja Neoplan autobusa, obrada uputstava za potrebe CTS –Bus, Mašinski fakultet Sarajevo, 1998 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: VDO Kinzle-KIIFIS 1340 sistem informisanja vozača, obrada uputstava za potrebe CTS-Bus, Mašinski fakultet Sarajevo, 1998 god.

1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Neoplan-dvospratni autobusi, obrada uputstava za potrebe CTS-Bus, Mašinski fakultet Sarajevo,1997 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Motori Mercedes Benz-OM 401 – 441, obrada uputstava za potrebe CTS -Bus , Mašinski fakultet Sarajevo, 1997 god.,
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Mercedes Benz (Hand Held Tester), obrada uputstava za potrebe CTS-Bus, Mašinski fakultet Sarajevo, 1997 god.,
Filipović I.,Bibić Dž., Pikula B.: Euro II motori u autobusima –Mercedes Benz, obrada uputstava za potrebe CTS - Bus, Mašinski fakultet Sarajevo,1997 god.,
Filipović I., Trobradović M., i drugi: Servis za održavanje autobusa na propan-butan-idejni projekat, Investitor KJKP GRAS, Mašinski fakultet Sarajevo, 1997 god.,
Filipović I., Kirlić A., Bibić Dž., Pikula B. : Izvedbeni projekat mašinskih instalacija tehničkog centra za vozila, rađeno za potrebe BIHAMK, Mašinski fakultet Sarajevo, 1997 god., (62 str.),
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Džeko M. : Stanice za ispitivanje motora,glavni mašinski projekat, Mašinski fakultet Sarajevo, 1997god., (rađeno za potrebe DD Remontmontaža, Tuzla)

1996
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za međunarodni transport, projekat rađen za potrebe Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Mašinski fakultet Sarajevo , 1996 god. (33 str.)
Filipović I., Pikula B.,Smajić E.: Procjena oštećenja i nedostataka na vozilima FAP 1620 i Mercedes Benz 1213, 1317 I 2233, projekat rađen za potrebe UNHCR-a , Mašinski fakultet Sarajevo, 1996 god.

1995
Doleček V.,Lagumdžija Z.,Filipović I., Redžić S.: Information technology traffic systems and ecology, Project supported by SOROS,ATC, ANU BiH, Sarajevo,1995 god.,

1990
Filipović I. (saradnik): Motorji in vozila, Projekat rađen za Ministarstvo za znanost in tehnologijo, PORS 21-2805, Ljubljana, 1990 god.,
Filipović I., Gebert K.: Service Workshop Project for Garage Complex in Tripoli, Mašinski fakultet Sarajevo,1990 god., (rađeno za potrebe Hidrogradnje),
Filipović I., Gebert K., Lasić D. i dr.: Glavni mašinski projekat stanice za ispitivanje motora i filtera , Mašinski fakultet Sarajevo, 1990 god., (rađeno za potrebe UNICO Tešanj),
Filipović I., Gebert K., Lasić D., Pita Z. i dr.: Izbor i dimenzije hladnjaka za međuhlađenje zraka kod dizel motora, Mašinski fakultet Sarajevo,1990 god., (DCVIII, TO3),
Filipović I., Lasić D., Dostić R. i dr.: Razvoj i konstrukcija novog razvoda kod motora, Mašinski fakultet Sarajevo, 1990 god.,(DCVIII,TO3),
Filipović I., Gebert K., Lasić D., Haseta Z. i dr.: Razvoj novog brizgača, Mašinski fakultet Sarajevo, 1990 god., (DCVIII,TO3),
Filipović I., Lasić D., Gebert K. i dr.: Prilog razvoju i usavršavanju računskih programa za simuliranje procesa u sistemu za ubrizgavanje goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1990 god., (DCVIII,TO3),
Filipović I., Gebert K., Lasić D. i dr.: Prilog razvoju i usavršavanju računskih programa za simuliranje procesa u motoru sus , Mašinski fakultet Sarajevo, 1990 god., (DCVIII,TO3),

1989
Gebert K., Černej A., Filipović I.: Istraživanje mogućnosti primjene alkohola na dizel motorima, Ugovor 01-E-595, Završni izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1989.,
Gebert K., Filipović I., Bijelić M.: Ispitivanje efikasnosti katalizatora za nitrozne gasove, Izvještaj P-176.18, Sarajevo, 1989 god., (korisnik KHK "Boris Kidrič", Azotara Lukavac, naručilac posla ITEN),
Filipović I. i dr.: Uputstvo za provođenje testova kod prečistača goriva, ulja i hladnjaka ulja, Mašinski fakultet Sarajevo, 1989 god., (114 strana, rađeno za potrebe TPR Rogatica),

1988
Filipović I. i dr.: Probni stol za ispitivanje prečistača goriva, prečistača ulja i hladnjaka ulja (glavni mašinski projekat), Mašinski fakultet Sarajevo, 1988 god., (92 strane, rađeno za potrebe TPR Rogatica),
Filipović I. i dr.: Metode ispitivanja prečistača goriva, prečistača ulja i hladnjaka ulja, Mašinski fakultet Sarajevo, 1988 god. ,(183 strane, rađeno za potrebe TPR Rogatica),
Filipović I., Gebert K., Lasić D.: Glavni mašinski projekat zamjene dizel motora na visećoj jamskoj lokomotivi Scharf, Mašinski fakultet Sarajevo, 1988 god. (78 strana, rađeno za potrebe Rudnika Kakanj),

1987
Filipović I., Lasić D., Lazić R. i dr.: Glavni mašinski projekat stanice za ispitivanje motora, Mašinski fakultet Sarajevo, 1987 god. (210 str., rađeno za potrebe Hidrogradnje),

1986
DobovišeK Ž., Černej A., Filipović I., Gebert K., Hribernik A., Mikluš I., Pagon A.: Maksimalno iskorištenje energije motora, Tehniška fakulteta Maribor,1986 god. (115 str.), rađeno za potrebe RSS i TAM,

1985
Černej A., Filipović I., Gebert K., itd.: Veći broj internih izvještaja za potrebe motorne industrije (FAMOS, TAM, VTI, IPM, PDM),Mašinski fakultet Sarajevo, 1985 god.
Filipović I., Černej A., Obrdalj T., Gebert K., Lasić D., Dostić R.: Analiza rezonantnog punjenja za familiju motora 2F..., Mašinski fakultet Sarajevo, 1985 god. (57 str.), rađeno za potrebe FAMOS,
Černej A., Dobovišek Ž., Hribernik A., Filipović I., Gebert K., Pagon A.: Motorji in vozila, I dio (106 str.) Visoka tehnišna šola Maribor, 1983 god., II dio (53 str.) Tehnišna fakulteta Maribor, 1985 god.,
Filipović I., Obrdalj T., Černej A., Dabić R., Haseta Z., Babić P., Šaković Z., Lasić D., Gebert K.: Savremeni sistem za ubrizgavanje goriva primjenjiv na prehranjivane dizel motore domaće proizvodnje-inovacija, Mašinski fakultet Sarajevo, 1985 god. (71 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH i FAMOS,
Filipović I., Černej A., Lasić D., Gebert K.: Konstrukcija novog razvoda za motore familije 2F (NP projekat), Mašinski fakultet Sarajevo, 1985 god. (129 str.), rađeno za potrebe FAMOS,


1984
Černej A., Gebert K., Filipović I.: Pregled, testiranje i podaciza uređaj I i II za ispitivanje niskotlačne pumpe( NP), (knjiga I,II,III i IV), Mašinski fakultet Sarajevo, 1984 god., projekat specijalnog uređaja rađen za potrebe TMD Gradačac,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Lasić D., Bjelonja I.: Povećanje snage motora, (veći broj parcijalnih izvještaja za potrebe VTI Beograd u periodu 1982-86 god.)
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Lasić D., Pagon A., Senegović A.: Ispitivanje pumpe P8-knjiga 1,2,3 i 4, Visoka tehnišna šola Maribor, 1984 god. (556 str.), rađeno za potrebe TAM, FAMOS i RBR,
Gebert K., Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Rezultati ispitivanja parametara sagorijevanja prirodnog gasa promjenjivog sastava u uslovima turbinske komore, Mašinski fakultet Sarajevo, 1984 god. (118 str.), rađeno za potrebe termoelektrane Jertovac-Konjščina,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Gebert K., Lasić D., Bjelonja I.: Smanjenje potrošnje goriva na dizel motorima domaće proizvodnje, Mašinski fakultet Sarajevo, 1984 god. (325 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH i FAMOS,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Hribernik A., Pagon A: Zajednički motor TAM-FAMOS (Predprojekat), Visoka tehnišna šola Maribor, 1984 god. (50 str.), rađeno za potrebe TAM i FAMOS,

1983
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D., Šaković Z., Haseta Z.: Razvoj savremenog sistema za ubrizgavanje goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1983 god. (207 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH, FAMOS i RB Rijeka,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Optimizacija i konstrukcija novog razvoda motora 2F216B i 2F117B, Visoka tehnišna šola Maribor,1983 god. (179 str.), rađeno za potrebe FAMOS,
Černej A., Dobovišek Ž., Gebert K., Filipović I.: Sagorijevanje gasovitih goriva-II faza, Mašinski fakultet Sarajevo,1983 god. (161 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH, EMO Celje, Željezara Štore, INA Zagreb, Unioninvest Sarajevo, Sarajevo Gas,
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I., Stošić N.: Proračun nestacionarnog strujanja stišljivog fluida u usisnoj i izduvnoj grani motora, Mašinski fakultet Sarajevo, 1983 god. (99 str.), rađeno za potrebe FAMOS i TAM,

1982
Černej A., Dobovišek Ž., (saradnici: Filipović I., Marčić M., Černej B., Volf V.,Herceg A.,Pagon A.): Simuliranje procesa u dieselskem motorju in vbrizgalnem sistemu, ter razvoj svobodnega domačega vbrizgalnega sistema goriva, Visoka tehnišna šola Maribor, 1982 god. (153 str.), rađeno za RS SRS i TAM,
Černej A., Dobovišek Ž., (saradnici: Filipović I., Volf V., Andrić B., Pagon A.): Študija povećanja hoda bata dizelskih motorjev TAM 4 in 6L 413FR, Visoka tehnišna šola Maribor,1982 god. (40 str.),rađeno za potrebe TAM-a,
Černej A., Filipović I., Lasić D.: Ležaji motora-proračun, Mašinski fakultet Sarajevo, 1982 god. (63 str.), rađeno za potrebe FAMOS-a,

1981
Černej A., Dobovišek Ž. (saradnici: Filipović I.,Marčić M., Černej B.): Simuliranje ciklusa dieselskega motorja s pomočju Vibe-ovih funkcij in razvoj svobodnega domačega vbrizgalnega sistema goriva dieselskoga motorja, Visoka tehnišna šola Maribor ,1981 god. (br.02-0134/795-81), rađeno za RS SRS i TAM,
Dobovišek Ž., Černej A., Filipović I.: Varčevanje naravnih tekočih goriv in njihova nadomestitev z drugimi gorivi je zahteva naše sadašnjosti, Godišnje savjetovanje Sekcije za motore i vozila Maribor, 1981 god. (15 str.),
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Problemi drsnih ležajev in motorjih kot problem nadaljnjega razvoja tlačno polnjenih motorjev, Godišnje savjetovanje Sekcije za motore i vozila Maribor, 1981 god. (26 str.),
Černej A., Filipović I., Obrdalj T., Dabić R.: Ekološki aspekti cestovnog saobraćaja i pogonska energija, Naučni skup: Energija i sredina, međusobni uticaj i moguća rješenja, Sarajevo, 1981 god. (10 str.), Zbornik radova nije štampan,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Lasić D.: Ispitivanje P8 pumpe, ugovor Pov.br. 571-49, Visoka tehnišna šola Maribor, 1981 god.,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Veći broj parcijalnih izvještaja na jednom povjerljivom zadatku iz oblasti namjenske industrije (23 izvještaja), rađeno za potrebe namjenske proizvodnje, Mašinski fakultet Sarajevo , 1981 god.
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Povećanje snage motora, V parcij. izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god. (140 str.), rađeno za potrebe namjenske industrije,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Povećanje snage motora, IV parcij. izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god. (48 str.), rađeno za potrebe namjenske industrije,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Povećanje snage motora, III parcij. izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god. (188 str.), rađeno za potrebe namjenske industrije,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Povećanje snage motora, II parcij. izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god. (50 str.), rađeno za potrebe namjenske industrije,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Povećanje snage motora, I parcij. izvještaj, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god., (48 str.) rađeno za potrebe namjenske proizvodnje,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Grafo-analitička metoda za definisanje radne tačke motor-TK agregat, Mašinski fakultet Sarajevo, 1981 god. (15 str., rađeno za potrebe FAMOS, TAM i VTI),

1980
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Mogući pravci štednje tečnog goriva za pogon motora, Savjetovanje: Mogući pravci uštede u cestovnom saobraćaju, Sarajevo, 1980 god. (26 str.),
Černej A., Dobovišek Ž. (saradnici Filipović I., Marčić M.): Razvoj svobodnega domačega vbrizgalnega sistema goriva dieselskega motorja, Visoka tehnišna šola Maribor, 1980 god. (74 str.), rađeno za RS SRS i TAM,
Dobovišek Ž., Černej A. (saradnici: Filipović I., Černej B.): Simuliranje ciklusa dieselskoga motorja s pomočju Vibe-ovih funkcij, Visoka tehnišna šola Maribor, 1980 god. (75 str.), rađeno za RS SRS i TAM,
Dobovišek Ž., Černej A., Mirković M., Filipović I.: Simuliranje procesa klipnih motora sus, Mašinski fakultet Sarajevo,1980 god. (251 str. + dodatak sa programima), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH i FAMOS,
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Štednja nafte i njenih derivata u SFRJ. Smanjenje potrošnje goriva domaćih vozila. Određivanje nivoa dimljivosti i toksičnosti domaćih vozila. Smanjenje dimljivosti perspektivnog motora FAMOS, Mašinski fakultet Sarajevo, 1980 god. (104 str.), rađeno za SIZ nauke BiH i FAMOS,
Filipović I. (kao saradnik): Istraživanje zagađenosti vazduha od saobraćaja na pet saobraćajnica u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, 1980 god., (112 str., rađeno za potrebe Zavoda za procesnu tehniku i zaštitu čistoće vazduha),

1979
Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I., Trifunović Lj.: Karakteristike emisije toksičnih komponenti i ekonomičnosti sagorijevanja prirodnog gasa u vidu prethodno izmiješanog i difuzijskog plamena, Mašinski fakultet Sarajevo, 1979 god. (282 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke BiH, EMO Celje, INA Zagreb i Sarajevo-Gas,

1978
Černej A., Dobovišek Ž. (saradnici: Lubura Lj., Filipović I.): Emisija toksičnih supstanci pri sagorijevanju simulirane kapljice dizel goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1978 god. (308 str.), ugovor PR-2-513-7, rađeno za potrebe US EPA,

1977
Filipović I.: Emisija gasnih komponenti i čađi pri sagorijevanju kapljice višekomponentnog ugljovodoničnog goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1977 god., magistarski rad. (168 str.),

1976
Černej A., Dobovišek Ž. (saradnici: Filipović I., Ljubura Lj.): Optimizacija uslova sagorijevanja raspršenih tečnih goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1976 god. (183 str.), rađeno za potrebe SIZ nauke SRBiH,
Filipović I. (kao saradnik): Studija povećanja snage FAMOS-ovog motora 2F, Mašinski fakultet Sarajevo, 1976 god. (250 str.,rađeno za potrebe FAMOS, RO FAM Sarajevo),

1975
Filipović I.: Proračun vijčane veze na klipnjači motora za vozilo Zastava 101, Mašinski fakultet Sarajevo,1975 god.(12 str., rađeno za potrebe UNIS, RO TADIV, Konjic),