KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Laboratorije i mjerna oprema

  • Lab. za turbokompresore
  • Lab. za ispitivanje motora i opeme
  • Oprema za ispitivanje vozila
  • Modeli motora i vozila


Laboratorija za turbokompresore nastala je 2008. godine zajedničkim ulaganjima Odsjeka za motore i vozila i najpoznatijeg proizvođača automobilske industriju u BiH, firme CIMOS TMD AI Gradačac. Laboratorija je namijenjena prvenstveno za ispitivanje turbo kompresora (TK) koji se primjenjuju kod motora sus predviđenih za putnička i teretna drumska vozila, odnosno koji koriste motore sus maksimalne snage do 500 kW.
Laboratorija je tako koncipirana da pruža mogućnost simuliranja uslova rada TK, koji približno odgovaraju uslovima rada na motoru sus. Na ulaz u turbinu (T) dovode se izduvni gasovi iz komore za sagorijevanje, koja zamjenjuje motor sus, a kompresor (K) odvodi sabijeni zrak u komoru sagorijevanja umjesto u motor sus. Pored ispitivanja TK u toplom stanju, korištenjem komore za sagorijevanje, moguće je vršiti ispitivanja na nepropusnost i izdržljivost TK u hladnom stanju, odnosno korištenjem sabijenog zraka dobivenog iz kompresorskog postrojenja snage 110 kW. Uz odgovarajuće pristroje moguće je ispitivati i druge elemente koje čine izduvni sistem motora sus, sa aspekta termičkih i mehaničkih opterećenja, odnosno vršiti testove izdržljivosti.


Turbokompresor u fazi ispitivanja (Video)


Pogled na ispitno mjesto


Komandni pult za upravljanje procesom ispitivanja turbokompresora


Svoj rad je započela 1969. godine i od tada se posebna pažnja posvećuje ispitivanju emisija izduvnih gasova od procesa sagorijevanja. Sve do početka 1992. godine, vršena su istraživanja koja su bila sastavni dio istraživačkih projekata u kojima je sudjelovao Odsjek za motore i vozila. U laboratoriji se nalazi oprema za analizu gasova NOX, CO, CO2, CXHY i dim, laboratorijskog tipa, a svaki uređaj posjeduje nekoliko mjernih područja. Laboratorija se danas koristi za edukativne svrhe, ali bi uz određena manja ulaganja u opravku i dokompletiranje postojeće opreme mogla nastaviti sa istraživačkim aktivnostima koji su sve interesantniji u sve češćim zahtjevima za očuvanje čovjekove okoline.

Pored ove opreme u laboratoriji se nalazi i oprema "industrijskog tipa" za kontrolu emisija zagađivača od vozila sa oto i dizel motorom.


Laboratorijska oprema za kontrolu emisija zagađivača NOX, CO, CO2, CXHY i dim

analizator
Uređaj za mjerenje zagađujučih komponenti na vozilima

Pored ispitivanja emisija izduvnih gasova u laboratoriji se nalazi sva oprema neophodna za ispitivanje konvencionalnih sistema za ubrizgavanje goriva, kako za snimanje dobave goriva po pojedinim cilindrima tako i za snimanje karakterističnih veličina procesa ubrizgavanja (pritisaka, hoda igle, karakteristike ubrizgavanja).

Sistemi za dobavu goriva kod dizel motora su od samog početka rada laboratorije, početkom 70-tih godina prošlog stoljeća, bili od posebnog interesovanja Odsjeka. Zbog nedostatka mjernih instrumenata za ovu namjenu, poslijeratna istraživanja u ovoj oblasti su potpomognuta matematskim modeliranjem procesa u sistemima za ubrizgavanje goriva, kako kod konvencionalnih sistema tako i kod savremenih sistema pumpa-brizgač i sistema sa Common rail-om.

Laboratorija raspolaže većim brojem vlastito razvijenih software za:

  • simuliranje procesa u sistemu ubrizgavanja, procesa raspršivanja goriva, kao i za analizu različitih fenomena koji prate spomenute procese (isparavanje goriva, dvofazni tokovi, itd.)
  • Simuliranje procesa u motoru SUS (procesi u cilindru, izmjena radne materije, procesi nadpunjenja, prenosa toplote, karakteristike oslobađanja toplote, itd.)
  • simuliranje i proračun parametara torzionih, aksijalnih i savojnih oscilacija.
PVP pumpa
Ispitni stol sa pumpom visokog pritiska za ubrizgavanje dizel goriva


Laboratorija raspolaže sa različitim uređajima za određivanje dinamičkih karakteristika vozila koji se koristi za provođenje određenih ispitivanja u putnim uslovima. Osnovni uređaji su DriftBox firme Racelogic, zasnovan na 10 Hz GPS modulu i akcelometrima za određivanje podužnog i bočnog ubrzanja, te VBOX firme Racelogic, zasnovan na 20 Hz GPS modulu. Korištenjem ovog uređaja moguće je dobiti veliki broj karakterističnih parametara prilikom ispitivanje dinamike kretanja vozila. Da bi se dobiveni rezultati mogli istovremeno porediti sa parametrima motora vrši se povezivanje na CAN bus vozila, putem uređaja DashDaq II gdje je moguće izvršiti snimanje rezultata s velikom frekvencom do skoro 200 Hz. Od posebnog značaja je snimanje karakterisitka vozila u procesu kočenja, od ostvarene sile na pedali kočnice do osvarenih vrijednosti usporenja, što se može kvalitetno uraditi sa uređajem MAHA VZM 100. Svi dobiveni rezultati se naknadno obrađuju u različitim software-skim paketima, a karakteristični primjeri se mogu vidjeti u provedenim testovima vozila.


Oprema za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila u putnim uslovima
(Racelogic DriftBox & DashDaq II)


Maha VZM 100
Oprema za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila u procesu kočenja
(MAHA VZM 100)


U ovoj laboratoriji se nalaze modeli cjelokupnih i pojedinačnih sistema motora i vozila koji služe za praktično upoznavanje studenata Odsjeka za motore i vozila sa karakterističnim sistemima motornog vozila.

PVP pumpa
Model vozila

Presjek motora
Presjek motora