KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Literatura

 • Oblast Motori SUS
 • Oblast Motorna vozila


Za grupu predmeta koja izučava Motore SUS osnovna literatura je:

 • I. Filipović: "Cestovna vozila", Mašinski fakultet Sarajevo
 • Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: Sistemi za dobavu goriva kod dizel motora, Univerzitetska knjiga, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • Filipović I. : Motori s unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • T. Stojičić: "Motori sus – ciklusi, teorija i razvoj", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Kinematika i dinamika motornog mehanizma" – skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Torzione oscilacije motora sui" – skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Nadpunjenje klipnih motora" – skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Oprema motora sui" – skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • T. Stojičić: "Osnove eksploatacije motora sus", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • T. Stojičić: "Avionski propulzivni motori"; Univerzitetska knjiga, Sarajevo
 • I. Filipović: "Konstrukcije motora" – skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • T. Stojičić, I. Filipović: "Zbirka zadataka iz motora sus I", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović, T. Stojičić: "Zbirka zadataka iz motora sus II", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • Ž. Dobovišek, A. Černej; "Procesi sagorijevanja", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • Ž. Dobovišek, A. Černej: "Oprema motora I i II", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • Ž. Dobovišek, A. Černej: "Napajanje gorivom dizel i oto motora", Svjetlost, Sarajevo
 • T. Stojičić: "Formiranje smjese i procesi sagorijevanja u motorima SUS", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo

Pomoćna literatura na oblast Motori SUS je:

 • M. C. Živković, R. Trifunović: "Ispitivanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • M. Živković: "Motori sus", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • M. C. Živković, R. Trifunović: "Motori sa unutrašnjim sagorijevanem - II dio (Konstrukcija i proračun osnovnih elemenata motora)", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • Krpan, Jeras: "Laki motori", Strojarski fakultet Zagreb, Zagreb
 • M. V. Tomić, S. V. Petrović: "Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • D. Drašković, M. Radovanović, M. Adžić: "Sagorijevanje", Mašinksi fakultet Beograd, Beograd
 • S. Joksimović Tjapkin: "Procesi sagorijevanja", Tehnološko-Metalurški fakultet Beograd
 • J.B. Heywood: "Internal Combustion Engine Fundamentals", McGraw-Hill International Editions
 • E. Koehler; "Verbrennungsmotoren", Vieweg, Braunschwieg/Wiesbaden
 • K. Mollenhauer: "Handbuch Dieselmotoren", Springer-Verlag Berlin
 • C. Stan: "Direkteinspritzsysteme fuer Otto- und Dieselmotoren", Springer-Verlag Berlin
 • H. Maass, H. Klier: "Kraefte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine", Springer-Verlag Wien New York
 • Biezeno/Grammel: "Technische Dynamik", Springer-Verlag Berlin
 • S. Veinović, I. Kolendić, B. Marušić: "Konstrukcije motora s unutrašnjim sagorijevanjem", Građevinska knjiga, Beograd
 • V. Arkhangelsky i drugi: "Motor Vehicle engine", MIR Publishers – Moscow
 • R. Pischinger, G. Krassnig, G. Taučar, Th. Sams: "Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine", Springer-Verlag Wien New York
 • D. R. Radonjić, R. B. Pešić: "Toplotni proračun motora sus", Mašinski fakultet Kragujevac, Kragujevac

 


Za oblast Motorna vozila osnovna literatura je:

 • P. Knor: "Dinamika motornih vozila" - skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • P. Knor: "Projektiranje i konstrukcija motornih vozila" - skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Dacić, M. Trobradović, B. Pikula: Osnove dinamike vozila – zbirka zadataka, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Cestovna vozila", Mašinski fakultet Sarajevo
 • J. Todorović: "Ispitivanje motornih vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • Č. Duboka: "Tehnologije održavanja vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • D. Mikulić: "Građevinski strojevi – Konstrukcija, proračun i uporaba", Zagreb

dok je pomoćna literatura za oblast Motorna vozila:

 • T. Gillespie: "Fundamentals of Vehicle Dynamics", SAE
 • W. F. Milliken, D. L. Milliken: "Race Car Vehicle Dynamics", SAE
 • H. H. Braess, U. Seiffert: "Vieweg Handbuch Kraftfahrzeug-technik", Vieweg
 • D. Simić: "Motorna vozila", Naučna knjiga, Beograd
 • D. Simić: "Dinamika motornih vozila", Naučna knjiga, Beograd
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila I – Sistemi prenosa snage i transformacije obrtnog momenta savremenih motornih vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila II – Sistemi kočnica motornog vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila III – Sistemi elastičnog oslanjanja motornog vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila IV – Sistemi upravljanja motornim vozilom", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • N. Janičijević, D. Janković, J. Todorović: "Konstrukcija motornih vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • J. Todorović, D. Zelenović: "Efektivnost sistema u mašinstvu", Naučna knjiga, Beograd
 • J. Todorović: "Kočenje motornih vozila", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • R. Dučić: "Dinamika antiblokirajućih kočionih sistema", Saobraćajni fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag, B. Nikolić: "Motorna vozila – Teorije pouzdanosti u funkciji održavanja motornih vozila", Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica
 • A. Černej: "Motorna vozila", Tehniška fakulteta Maribor, Maribor