KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

V. Prof. dr Boran Pikula

  • Kontakt
  • Biografski podaci
  • Radovi
  • Projekti

Kancelarija: 524
Telefon: + 387 33 729 886
Fax: + 387 33 650 841
E-mail: pikula@mef.unsa.ba
Konsultacije: Svakim danom uz najavu

 

Datum rođenja:

10.03.1969.

Mjesto rođenja:

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Fakultet:

Mašinski fakultet Sarajevo, Oktobar 1988 – Januar 1994

Diplomski rad:

PRIMJENA HIDRAULIČNE TEORIJE NA ODREĐIVANJE KARAKTERISITIKA MLAZA PRI UBRIZGAVANJU GORIVA U DIZEL MOTOR, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 20.04.1994.

Postdiplomski:

Mašinski fakultet Sarajevo, Smjer: Motori i vozila, Mart 1998 – Januar 2000

Magistarski rad:

ISTRAŽIVANJE PARAMETARA SAVREMENIH SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA KOD DIZEL MOTORA, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 18.03.2002.

Doktorat:

ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE PRI UPOTREBI DIZELA, BIODIZELA I NJIHOVIH MJEŠAVINA U RAZLIČITIM EKSPLOATACIONIM USLOVIMA, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 30.06.2007.

Specijalizacije:

Friedrich-Alexander Universitaet, Erlangnen Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Januar-Mart 1997

Technische Universitaet Darmstadt, Fachgebiet Fahrzeugtechnik, Oktobar-Decembar 2003, Juni 2004, Septembar 2004, Februar 2005

CCG, Tyre Models for Vehicle Dynamics Simulation, Wien, Septembar 2004

AVL Graz, AVL Fire Training, Multiphase, Februar 2006

Spisak radova:

2014
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Kepnik G. : "Influence of Fuel Properties on Energy Transformation in Fuel Injection System at Diesel Engines" , Journal Fuels and Lubricants, Vol.53, No.2 , Zagreb, 139-166
Filipović I., Pikula B., Kepnik G.: "Impact of Physical Properties of Mixture od Diesel and Biodiesel Fuels on Hydrodynamic Characteristics of Fuel Injection System", Journal Thermal Science, Vol. 14, No. 1 , pp.143-153
Bibić Dž., Filipović I., Hribernik A., Pikula B.: "Heat Release Characteristic in IC Engines With M-tipe Fuel Injection Procedure", 47th International Symposium FUELS 2014, Šibenik

2013
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Kepnik G.: "Impact of Physical Properties of Diesel and Biodiesel Mixture on Characteristics of Fuel Spraying", Journal Fuels and Lubricants , Vol.52, No 1 , 2013, Zagreb, 3-28
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Kegl B.: "Improvement of ecological performance of diesel engines by using mixture of conventional fossil fueles and biodiesel", Journal Fuels and Lubricants , Vol.52 , No2 , 2013, Zagreb , 88-109

2012
Pikula B.: "Justification of Electric and Hybrid Vehicle Use in Urban Areas", Sarajevo Green Design conference 2012, Sarajevo, September 27-30, ISBN 978‐90 ‐365‐3451‐2, pp 156-160, 2012
Pikula B., Trobradović M.: "Contribution to ghe definition of the most important paramteres for tire models", Motor Vehicle & Motors 2012, Kragujevac, October, 2012

2011
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I., Blažević A.: "Sistemi kočenja kod teretnih vozila", Stručni skup o tehničkim pregledima u RS-u, str. 47-60, Teslić, 2011
Pikula B., Filipović I., Trobradović M.: "Investigation of Dynamics Characteristics of Hybrid Vehicles", Int. Conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011, pp. 699-704, Banja Luka, 2011
Pikula B., Filipović I., Kepnik G.: "Reseaqrch of the External Aerodynamics of the Vehicle Model", Int. Conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011, pp. 731-738, Banja Luka, 2011
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Džeko M.: "Uticaj strukture voznog parka i primjene LPG na emisiju zagađujućih materija u urbanim sredinama zemalja u tranziciji" , Naučno stručni skup-GAS 2011, Kladovo, 2011
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: "Influence of Geometric and Hydro-dynamic Parameters of Injector on Calculation of Spray Characteristics of Diesel Engines", International Scientific Journal THERMAL SCIENCE , Vol. 15, No.4 , 2011., pp. 1095-1109
Pikula B., Filipović I.: "Sistemi aktivne bezbjednosti drumskih vozila", Bilten stručne institucije za tehničke preglede RS, br.3, god.II , str. 36-45, ISSN 1986-5449, Banja Luka, 2011

2010
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: "Contribution to Development and Improvement of Automotive Industry by Researchers from Bosnia and Herzegovina", International conference Transport Research and Business Cooperation in SEE, Sofia, December 6-8,2010, (14 pages)
Trobradović M., Pikula B., Filipović I.: "Primjena inercionog decelometra u provjeri karakteristika vozila na poligonu, s osvrtom na koeficijent kočenja", Bilten Stručne institucije za tehničke preglede vozila RS, Godina I, br.2 ISSN 1986-5449, Banja Luka, 2010
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: "Influence of injector on characteristics of fuel dispersion in diesel engine", čas. Goriva i maziva No.3, 2011 (p.215-232), 43rd Scientific symposium FUELS 2010, 14 -15 october 2010, Šibenik, Croatia, 7 pg.
Bibić Dž., Filipović I., Kegl B., Pikula B.: "Biofuel effects on diesel engine performance", čas. Goriva i maziva No.4, 2011 (p.317- 334), 43rd Scientific symposium FUELS 2010, 14 -15 october 2010, Šibenik, Croatia, 7 pg.
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: "Development of algorithm for reduction of fuel consumption at light duty motor vehicles", International Congress Motor Vehicle and Motors 2010, October 7th – 9th, 2010, Kragujevac, Serbia, ISBN 978-86-86663-57-3, pg. 181-187
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: "Analiza realnih brzinskih karakteristika motora sus pri korištenju tečnog naftnog gasa", GAS 2010, Vrnjačka Banja, Zbornik apstrakata,Udruženje za gas Srbije, godine XV, broj 2-3, Beograd, maj 2010, YUISSN0354-8589

2009
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: "Uticaj primjene tečnog naftnog gasa na dinamičke karakteristike vozila" – "INFLUENCE OF LPG APPLICATION ON VEHICLE DYNAMIC CHARACTERISTICS", Savjetovanje GAS 2009, Vrnjačka Banja 24-26 maj 2009, Book of Abstracts GAS 2009, year XIV, no. 2-3, UDK 662.76, YUISSN0354-8589, Beograd, maj 2009., Srbija, paper no. R-V-2, 9 pg
Trobradović M., Filipović I., Pikula B.: "Određivanje potrošnje goriva u realnim uslovima kretanja motornog vozila korištenjem savremenih simulacionih metoda", IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009, 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 631-636)
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I.: "Korištenje savremenih metoda za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila", IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009 , 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 591-596)

2008
Bibić Dž., Filipović I., Kegl B., Pikula B.: "Uticaj biogoriva na sastav ispušnih plinova kod dizel motora" -"INFLUENCE OF BIO FUELS ON POLLUTANT EMISSIONS OF DIESEL ENGINES", 41st Scientific symposium FUELS 2008, Zadar, Croatia, 7 pg, rad objavljen u časopisu Goriva i maziva, godina 48, broj 3, mjesec VII – IX, 2009. str. 333 – 350, Zagreb, Croatia, ISSN 0350-350X
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Džeko M: “Metoda brze provjere osnovnih karakteristika motora pri uporabi različitih goriva - METHOD FOR FAST DETERMINATION OF BASIC IC ENGINE CHARACTERISTICS AT DIFFERENT FUELS USE”, 41 Scientific Symposium FUELS 2008, Zadar, oktobar 21-24, 2008; rad objavljen u časopisu Goriva i maziva, godina 49, br. 2, mjesec IV-VI, 2010. str. 120-130, Zagreb, Croatia, ISSN 0350-350X
Pikula B., Mešić E., Hodžić M.: “Determination of air drag coefficient of vehicle models”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080018, Kragujevac, October 8-10, 2008
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: “Contribution to determination of fuel hydrodynamic characteristics inside injector of diesel engine”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080017, Kragujevac, October 8-10, 2008
Bibić Dž., Filipović I., Hribernik A., Pikula B.: "Investigation into the effect of different fuels on ignition delay of m-type diesel combustion process", Thermal Science: vol. 12 (2008), no. 1, pp. 103-114, Belgrad, Serbia (ISSN 0354-9836)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž.: "Influence of fuel type on vehicle dynamic characteristics", Alternative Fuels 2008 – Conference Proceedings (ISBN 978-961-248-068-4, COBISS.SI-ID 59971585) 8 pg., Maribor Slovenia, January 10 – 11, 2008

2007
Džeko M., Suljkić N., Filipović I., Pikula B.: "Izbor realnog modela za vrednovanje emisije zagađujućih materija od vozila u urbanim sredinama", 6th International Scientific Conference RIM 2007 - DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION – Proceedings (ISBN 978-9958-9262-1-1 COBIS.BH – ID 16046598, 6 pg.), Plitvice Lakes, 24th – 26th October, Croatia
Trobradović M., Pikula B., Filipović I: "Determination of motor vehicle dynamic parameters in nos-stationary longitudinal vehicle motion", 6th International Scientific Conference RIM 2007 - DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION – Proceedings (ISBN 978-9958-9262-1-1 COBIS.BH – ID 16046598, 6 pg.), Plitvice Lakes, 24th – 26th October, Croatia
Bibić Dž., Suljkić N., Pikula B.: "Emisija zagađujućih materija motora sus od različitih vrsta goriva određena po osnovu 13-modnog test ciklusa", VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2007, 25-26.05.2007 Banja Luka, str.715-720, (ISBN 978-99938-39-15-6), 2007
Pikula B., Zijadić N., Bibić Dž.: "Doprinos određivanju koeficijenta prianjanja pneumatika na asfalatnoj podlozi", VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2007, 25-26.05.2007 Banja Luka, str.741-746, (ISBN 978-99938-39-15-6), 2007

2006
B. Pikula, B. Kegl, I. Filipović, A. Hribernik: „Energetski gubitci u brizgaču“, 39 Scientific Symposium FUELS 2006, Zadar, 11-13 oktobar, 2006, Rad objavljen i u Časopisu Goriva i maziva, godina 46, broj 5, mjesec IX – X, 2007. str. 386 – 402, Zagreb, Croatia, ISSN 0350-350X, časopis je indeksiran u: TRIS i Chemical Engineering & Biotechnology Abstracts
S. Petković, B. Pikula: „Alternative fuels: Influence to Environment“, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, MVM20060113, Kragujevac, 4-6 oktobar, 2006
P. Pogorevc, B. Pikula, I. Filipović, B. Kegl: „Discharge coefficient influences the fuel spray characteristics“, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, MVM 20060028, Kragujevac, 4-6 oktobar, 2006

2005
Pikula B., Filipović I., Sinanović A.: "Značaj raspoloživog prianjanja u procesu kočenja vozila", 5. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje - RIM 2005, Bihać, 14-17 septembar, 2005, (str. 421-426)

2004
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Trobradović M.: „Primjena alternativnih goriva u cilju smanjenja emisije zagađivača kod cestovnih vozila“, XXXVII strukovno znanstveni skup GORIVA 2004, Šibenik, 20-22 oktobar 2004, (rad B7) - rad objavljen u časopisu Goriva i maziva br. 4, 2005, (str. 241-262)
Pikula B., Filipović I., Trobradović M.: „New Approach to Modeling of Adhesion Conditions Between Tire and Road“, 8th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2004, Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 September 2004, (pp 471-474)

2003
Bibić Dž., Filipović I. , Pikula B., Trobradović M., Petrović S.: „Zakonska regulativa i standardi kod motornih vozila sa posebnim osvrtom na primjenu CNG“, Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba „Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe – Challenge and Opportunity for All“, Sarajevo 13-14 oktobar, 2003
Filipović I., Trobradović M., Bibić Dž., Pikula B.: „Prikaz dostignuća na polju primjene prirodnog gasa kao goriva kod cestovnih vozila“, Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba „Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe – Challenge and Opportunity for All“, Sarajevo 13-14 oktobar, 2003
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: „Uticaj motornih vozila na emisiju zagađivača u urbanim sredinama”, Skup “Aluminij, Automobil, Ekologija” Ulcinj, 9-12 oktobar, 2003
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Trobradović M.: „Mogućnost smanjenja zagađivača u urbanim sredinama“, 4. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje – RIM 2003, Bihać, 25-27 septembar, 2003 (str. 939-944)
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Trobradović M.: „Uticaj oto motora na zagađenje okoline“, 4. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje RIM 2003, Bihać, 25-27 septembar 2003 (str. 933-938)
Milošević J., Pikula B.: „Utjecaj temperature eksploatacije konstrukcije na izbor tolerancija mjera njenih komponenata“, 4. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje – RIM 2003, Bihać, 25-27 septembar 2003 (str. 87-92)
Milošević J., Pikula B.: „Influence of temperature on selection of measure tolerances of Assembly's elements“, 7th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” – TMT 2003, Lloret de Mar, Barcelona, Spain, 15-16 September, 2003 (pp. 653-656)

2002
Filipović I., Pikula B.: „Optimization of Injection Law at Modern Diesel Fuel Supply Systems“, 7th International conference DESIGN 2002, Cavtat, May 14-17, 2002, (pp. 1051 – 1056)
Filipović I., Bibić Dž. Pikula B., Džeko M.: "Uticaj kontrole tehničke ispravnosti vozila na bezbjednost saobraćaja", Okrugli sto na temu bezbjednost saobraćaja u Kantonu Sarajevo, Sarajevo, februar 2002

2001
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Alternativna goriva u drumskom transportu, mogućnosti i perspektive“, 3. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija proizvodnje RIM 2001, Bihać, septembar 2001, (str. 789-796)
Pikula B., Filipović I.: „Značaj procesa regulacije kod akumulatorskih sistema za ubrizgavanje goriva“, VI međunarodni naučno-stručni skup Izvor i prenos snage 2001, Podgorica-Bečići, septembar 2001, Crna Gora, (str. 207-212)
Pikula B., Filipović I.: „Optimization of Parameters of Modern Diesel Fuel Injection System“, Symp. Retracing the Puch Track, Ptuj, Slovenia, September 2001, (pp. 118-122)
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I.: „Elementi pasivne bezbjednosti kod vozila namijenjenih za utrke“, 4. međunarodno savjetovanje – DEMI 2001, Banja Luka, april 2001, (str. 335-340)

2000
Filipović I. Šaković Z., Bibić Dž., Pikula B.: „Ekologija i drumski transport u BiH“, Naučni forum Životna sredina na prijelomu dva milenijuma, Sarajevo, februar 2000
Bibić Dž., Pikula B., Filipović I.: „Parameters for estimation of motor vehicle brake systems“, 6th International Design Conference – DESIGN 2000, Cavtat, May 2000, (pp. 599-604)
Pikula B., Filipović I.: „Contribution to design of modern fuel injection system“, 6th International Design Conference – DESIGN 2000, Cavtat, May 2000, (pp. 681-688)
Pikula B., Knežević Z., Filipović I.: „Doprinos projektovanju savremenih kočionih sistema“, 3. međunarodno savjetovanje – DEMI 2000, Banja Luka, april 2000, (str. 268-273)

1999
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: „Smjernice u odabiru vozila u drumskom transportu“, 2. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija proizvodnje – RIM 99, Bihać, 28-29 oktobar 1999, (str. 687-694)

1998
Pikula B., Filipović I.: „Application of mathematical modeling in selection of optimal ABS parameters“, 5th International Design Conference – DESIGN 98, Dubrovnik, May 19-22, 1998, (pp. 461-467)

1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Pravci razvoja motornih vozila“, Časopis Mašinstvo, godina 1, broj 4, Zenica, oktobar – decembar 1997, (str. 187-191)

Spisak projekata:

2014
Filipović I., Sijarić M., Pikula B., Bibić Dž., Petrović S., Džeko M., Pecar A., Dizdarević M., Filipović H., Blažević A.,Babić F., Šehović J.: "Mogućnosti primjene prirodnog gasa (CNG/LNG) u cestovnim vozilima F BiH u cilju smanjenja emisije CO2 i zagađujućih materija", projekat sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Automotive center-centar za vozila, Sarajevo
Pikula B. i dr.: "Izrada prototipa električnog karting vozila", projekt sufinansiran od strane Ministarstva civilnih poslova R BiH, broj ugovora 10-35-5-675/13-34 od 18.12.2013. godine

2012
Filipović I., Pikula B., Kepnik G., Prelčec D.: "Uticaj fizikalnih osobina biogoriva na energetske gubike u sistemu ubrizgavanja kod cestovnih vozila", projekt finansiran od strane Federlanog ministarstva obrazovanja i nauke, prema ugovoru br. 05-39-5613-3/11 od 30.12.21011. godine, u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih projekata

2011
Pikula B., etc.: Mobility section - Day 6 on Sarajevo Green Design Festival and TESLA (electric car) promotion, Sarajevo, September 14, 2011

2010
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.,Filipović H., Trobradović M., Dacić S., Šehić E.: "EU FP7 projekt - Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 Research Activities - TRANSBONUS", Automotive center - centar za vozila, d.o.o., Sarajevo, 2009-2010 god.

2009
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Gadžo A., Katz L.: "Škola sigurne vožnje", projekt rađen za potrebe firme Coca Cola HBC d.o.o. Sarajevo, Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, oktobar 2009
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Blažević A.: "Istraživanje karakteristika procesa formiranja radne materije i sagorijevanja alternativnih goriva kod dizel motora", projekt finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-1628-9.18a/07 od 07.06.2007. god i Ugovora br. 11-14-19495.1 od 27.12.2007. god., u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih projekata, februar 2009., Sarajevo
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Kepnik G.: "Definisanje optimalne potrošnje goriva u vozilu VW CADDY 1.4 MPI", Automotive center – Centar za vozila Sarajevo, januar 2009., projekt rađen po narudžbi preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

2008
Filipović I., Pikula B.: "Laboratorija za sisteme kočenja", Okrugli sto na temu sistema kočenja, PS CIMOS TMD – Automobilska industrija d.o.o. Gradačac, Gradačac, juli, 2008.
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Šehić E., Trobradović M., Blažević A.: "Opravdanost korištenja LPG kao alternativnog goriva u lakim dostavnim vozilima firme Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo", Automotive center – Centar za vozila Sarajevo, februar 2008., projekt rađen po narudžbi preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

2006
Bibić Dž., Pikula B.: „Poznavanje motora i motornih vozila“, Seminar za kontrolore i voditelje na stanicama tehničkih pregleda baziran na Uredbi o privremenom vršenju upravnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled (Sl. novine F BiH 39/04), Široki Brijeg, maj, 2006

2005
Pikula B., Bibić Dž.: „Poznavanje motora i motornih vozila“, Seminar za kontrolore i voditelje na stanicama tehničkih pregleda baziran na Uredbi o privremenom vršenju upravnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled (Sl. novine F BiH 39/04), Sarajevo, oktobar 2005
Dž. Bibić, B. Pikula: „Poznavanje motora i motornih vozila“, Seminar za kontrolore i voditelje na stanicama tehničkih pregleda baziran na Uredbi o privremenom vršenju upravnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled (Sl. novine F BiH 39/04), Sarajevo, april, 2005
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Trobradović M.: „Metode ispitivanja motora i vozila“ - metodički priručnik rađen u okviru projekta CDP+ WUS Austrija, Sarajevo Office, Mašinaki fakultet Sarajevo, 2005
Filipović I., Knor P., Pikula B., Bibić Dž.: „Priručnik za voditelje stanica tehničkog pregleda vozila“, MERVIK, Sarajevo, 2005

2004
I. Filipović, B. Pikula, Dž. Bibić: „PRIRUČNIK – Obrada Sporazuma ADR 2005 o prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju sa primjenom od 1.1.2005. godine“ MERVIK d.o.o, Sarajevo, 2004

2003
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Trobradović M., Mustafić I.: „Priručnik za kontrolore tehničke ispravnosti na stanica za tehnički pregled vozila“, Mervik, Sarajevo, decembar 2003
IGT-Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku Sarajevo: „Studija o potrebama, mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti uvođenja prirodnog gasa kao goriva za pogon motornih vozila na području Kantona Sarajevo“, decembar 2002 - decembar 2003
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Trobradović M., Džeko M.: “Uticaj primjene novih tehnologija na emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila u urbanim sredinama“, Mašinski fakultet Sarajevo, projekt finansiran od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH, decembar 2001 - decembar 2003

2000
Filipović I., Pikula B., Sokolović T.: „Sistem upravljanja i nadzora na postrojenju zahvatanja i prerade vode iz rijeke Bosne“, glavni projekt rađen za potrebe preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000
Filipović I., Pikula B., Sokolović T.: „Sistem monitoringa na vodozahvatu na rijeci Bosni-lokacija Konaci“, glavni projekt rađen za potrebe preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000
Filipović I., Pikula B.: „LMD-2000 Modularni uređaj za odleđivanje“, obrada uputstva za održavanje uređaja za potrebe Međunarodnog aerodroma Sarajevo, juli 2000
Filipović I., Pikula B., Knežević Z.: „Jetway system – Brute B400 & B500“, obrada uputstva za održavanje uređaja za potrebe Međunarodnog aerodroma Sarajevo, maj 2000

1999
Filipović I., Pikula B., Petković S.: „Moderni sistemi za ubrizgavanje goriva“, projekt podržan od WUS-a Sarajevo, Sarajevo, januar – novembar 1999
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž.: „Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju prema ADR sporazumu – osnove“, seminar održan za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo, Sarajevo juni 1999
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Klasifikacija tipova prepravki na vozilima koja podliježu jednokratnom ispitivanju, klasifikacija drumskih motornih i priključnih vozila, pojmovi i definicije – osnove“, seminar održan za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo, Sarajevo, juni 1999
Filipović I., Pikula B., Dizdarević A., Knežević Z., Bibić Dž., Džeko M.: „Pravci razvoja motornih vozila u svjetlu očuvanja čovjekove okoline – pozicija GRAS-a“, seminar organizovan za potrebe preduzeća GRAS Sarajevo, Sarajevo, juni 1999
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Bosch – Elektronski upravljački uređaji ABS/ASR 4S/4K M“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1999
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Konvekta HLK 2D/4“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1999

1998
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Osnovne smjernice pri rekonstrukciji motornih vozila“, seminar održan za potrebe preduzeća “UNIS – KOVINA” Visoko, Sarajevo, juli 1998
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Džeko M: „Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom“, Mašinski fakultet Sarajevo, 1998
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Knjiga održavanja Neoplan autobusa“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1998
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „VDO Kienzle – KIIFIS 1340 sistem informisanja vozača“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1998

1997
Filipović I., Kirlić A., Bibić Dž., Pikula B.: „Izvedbeni projekt mašinskih instalacija tehničkog centra za vozila“, projekt rađen za potrebe BIHAMK-a, Sarajevo, mart 1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Neoplan-dvospratni autobusi“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Motori Mercedes Benz – OM 401 – 444 LA“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Mercedes Benz HHT (Hand Held Tester)“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1997
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Euro II motori u autobusima-Mercedes Benz“, obrada uputstva za potrebe CTS-Bus Sarajevo, 1997
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Džeko M.: „Stanica za ispitivanje motora“, izvedbeni projekt rađen za potrebe firme DD Remontmontaža Tuzla, septembar 1996 – januar 1997

1996
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B.: „Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za međunarodni transport“, projekt rađen za potrebe Ministarstva za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, decembar 1996
Filipović I., Pikula B., Smajić E.: „Procjena oštećenja i nedostataka na vozilima FAP 1620 i Mercedes-Benz 1213, 1317 i 2233“, projekt rađen za potrebe UNHCR-a, Sarajevo, maj-juni 1996