A) PROJEKTNI ZADACI I SEMINARSKI RADOVI

Prilikom izrade seminarskih i projektnih zadataka u okviru svakog pojedinačnog predmeta po Bolonjskom procesu tokom treće godine prvog ciklusa studija, te prve i druge godine drugog ciklusa studija studenti su dužni da se pridržavaju sljedećeg Uputstva za pisanje rada.

B) ZAVRŠNI RADOVI

I) Postupak definiranja teme završnog rada (za mentore):

 1. Na zahtjev prodekana za nastavu odsjeci (katedre) dostavljaju listu ponuđenih tema sa imenima mentora nakon završetka prvog semestra, a najkasnije do početka trećeg semestra drugog ciklusa studija.
 2. Izuzetno, student može samostalno predložiti temu završnog rada nastavniku koji će biti mentor na radu. U tom slučaju, nastavnik, nakon konsultacija sa studentom, pokreće prethodno opisanu proceduru definiranja teme završnog rada (pri tome voditi računa da cjelokupna procedura zadavanja, izbora teme i Komisije za ocjenu i odbranu rada mora biti završena prije početka četvrtog semestra II ciklusa studija).
 3. Teme završnih radova, nakon saglasnosti NNVa biće oglašene na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

II) Postupak izbora teme završnog rada (za studente i nastavnike):

 1. Student/ica bira temu završnog rada sa liste ponuđenih tema, oglašenih na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, u periodu nakon završetka prvog semestra, pa najkasnije do završetka nastave na trećem semestru studija. Student/ica, uz suglasnost mentora, popunjava prijavu teme (Formular 1 - Formular_1.docx), te je, potpisanu osobno i od strane mentora, dostavlja studentskoj službi u 2 primjerka. Studentska služba ovjerava prijem prijave, nakon čega se jedan primjerak putem protokola upućuje šefu/šefici katedre koja provodi dalju proceduru, a drugi primjerak se odlaže u dosije studenta/ice. Izuzetno, student može samostalno predložiti temu završnog rada nastavniku koji će biti mentor na radu. U tom slučaju, nastavnik, nakon konsultacija sa studentom, putem katedre pokreće proceduru definiranja teme završnog rada (Pri tome voditi računa da cjelokupna procedura zadavanja, izbora teme i Komisije za ocjenu i odbranu rada mora biti završena prije početka četvrtog semestra II ciklusa studija).
 2. Matična katedra, nakon konsultacije sa mentorom, predlaže Komisiju za ocjenu i odbranu zavrsnog rada kandidata. Katedra dostavlja sekretarijatu Fakulteta prijedlog Komisije putem Formulara 2 (Formular_2.docx). Sekretarijat Fakulteta je dužan obezbijediti ovjeru Formulara 2 od strane prodekana za nastavu.
 3. NNV razmatra i odobrava kandidatima rad po predloženoj temi, te usvaja Komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada. Odluka NNVa se putem studentske službe dostavlja studentu i u dosije studenta, a putem sekretarijata članovima komisije, čime je označen početak izrade završnog rada1. Ova procedura mora biti završena prije početka posljednjeg – četvrtog semestra II ciklusa studija.
 4. Po prijemu odluke NNVa o usvajanju teme i kandidata, mentor potpisuje formular zadatka i dostavlja ga studentskoj službi (Zadatak_ZR.docx).
 5. Student ima pravo jedanput promijeniti temu završnog rada i to najkasnije 30 dana od dana odobravanja prve teme (Student pri tome mora voditi računa da nova procedura također mora biti završena do početka četvrtog semestra II ciklusa studija).

III) Postupak ocjene i odbrane završnog rada (za studente i nastavnike):

  • Postupak ocjene rada

 1. Student može predati završni rad tek nakon što položi sve ispite i ispuni sve druge obaveze predviđene studijskim programom.
 2. Izradu završnog rada student okončava po mentorovom odobrenju. Mentor izdaje saglasnost kojom potvrđuje da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme. (Formular saglasnosti je Saglasnost_mentora.docx).
 3. Student podnosi zahtjev studentskoj službi za izdavanje izvještaja iz službene evidencije o položenim ispitima i ECTS bodovima.
 4. Po primljenoj saglasnosti mentora i izvještaja studentske službe student podnosi zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada studentskoj službi Fakulteta koji sadrži:
  • prijavu (Zahtjev_za_ocjenu_i_odbranu_zavrsnog_rada.docx),
  • pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme,
  • tri (nekoričena) primjerka rada,
  • izvještaj iz službene evidencije o položenim ispitima i ECTS bodovima,
  • ovjerene uplatnice za prijavu i odbranu završnog rada.
 5. Studentska služba preuzima neukoričene radove i dostavlja ih članovima komisije putem kurirske službe ili sekretarijata Fakulteta (uz uvjet kompletnosti navedenog zahtjeva), a ostalu dokumentaciju daje na uvid na zahtjev bilo kog člana komisije.
 6. Nakon pregleda rada, što može trajati maksimalno 5 radnih dana, komisija može vratiti studentu na doradu i dopunu rad uz određivanje roka za korekcije u trajanju max. 10 radnih dana.
 7. Komisija je dužna da sačini Izvještaj o završnom radu koji daje kratki prikaz rada, postavljeni cilj, primijenjene metode, dobijene rezultata i zaključke o realizovanim istraživanjima i u roku od 20 dana od dana prijema zahtjeva za ocjenu i odbranu rada da ga proslijedi Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta. Prijedlog Izvještaja piše mentor, uz sugestije predsjednika i člana, a konačni Izvještaj potpisuju svi članovi komisije. (Forma Izvještaja data je Izvjestaj_o_zavrsnom_radu.doc). Dva primjerka Izvještaja mentor dostavlja Sekretarijatu Fakulteta putem protokola.
 8. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju izvještaja komisije završnog rada najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja i istu prosljeđuje studentskoj službi.
 9. Mentor rada dogovara datum odbrane završnog rada sa kandidatom i članovima Komisije koji se može zakazati po isteku min. 7 dana od dana kada je NNV Fakulteta donijelo odluku o usvajanju Izvještaja o prihvatanju rada, te o odabranom datumu i vremenu izvještava studentsku službu.
 10. Studentska služba dostavlja studentu/ci Obavijest o usvajanju Izvještaja i datumu i vremenu odbrane završnog rada, te isti objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta i dostavlja administratoru web stranica fakulteta da je objavi na ovim stranicama.
 11. Ukoliko Komisija ili Nastavno-naučno vijeće odbiju završni rad, student može napraviti ispravke rada shodno primjedbama ili podnijeti novu prijavu teme završnog rada u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odbijanju.
  • Postupak odbrane završnog rada

 1. Nakon usvajanja Izvještaja komisije od strane NNVa Fakulteta, student predaje završni rad, ukoričen u tvrde korice i urađen prema Uputstvu za izradu završnog rada (Template_zavrsnog_rada.doc) u pet primjeraka, i elektronsku verziju rada na odgovarajućem elektronskom nosiocu informacija Biblioteci Fakulteta. Pri tome student dobija potvrdu o datumu prijema predanog završnog rada.
 2. Biblioteka Fakulteta dostavlja po jedan primjerak rada članovima komisije putem kurirske službe ili sekretarijata Fakulteta, a dva ostavlja u Biblioteci Fakulteta. Elektronsku verziju rada dostavlja mentoru i također je proslijeđuje Nacionalnoj biblioteci Univerziteta u Sarajevu.
 3. Tokom odbrane predsjednik komisije vodi zapisnik (Formular zapisnika kod uspješne odbrane završnog rada je dokument Zapisnik_ZR.docx). Po obavljenoj odbrani završnog rada mentor dostavlja zapisnik studentskoj službi Fakulteta.