KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

V. asist. mr Mirsad Trobradović

  • Kontakt
  • Biografski podaci
  • Radovi
  • Projekti

Kancelarija: 523
Telefon: + 387 33 729 884
Fax: + 387 33 650 841
E-mail: trobradovic@mef.unsa.ba
Konsultacije: Svakim danom uz najavu

 

Datum rođenja:

19.03.1972.

Mjesto rođenja:

Brčko, Bosna i Hercegovina

Fakultet:

Mašinski fakultet Sarajevo Oktobar 1990 – April 1992 Oktobar 1996 – Juli 2001

Diplomski rad:

UPOREDNA ANALIZA KARAKTERISTIČNIH POSTUPAKA DIREKTNOG UBRIZGAVANJA GORIVA KOD OTTO MOTORA
Mašinski fakultet Sarajevo, 11.07.2001.

Postdiplomski:

Mašinski fakultet Sarajevo Smjer: Motori i vozila April 2004 – 2006

Magistarski rad:

DOPRINOS MODELIRANJU I EKSPERIMENTALNOM ISTRAŽIVANJU DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA MOTORNOG VOZILA, Mašinski fakultet Sarajevo, 03.12.2008.

Doktorat: ---
Specijalizacije: ---

 

Spisak radova:

2011
Pikula B., Filipović I., Trobradović M.: Investigation of Dynamic Characteristics of Hybrid Vehicles, 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011, Banja Luka, 26-28 May 2011, (Proceedings page 699-704), (ISBN 978-99938-39-36-1)

2010
Trobradović M., Pikula B., Filipović I.: Primjena inercionog decelerometra u provjeri karakteristika vozila na poligonu, s osvrtom na koeficijent kočenja, Stručni skup o tehničkim pregledima vozila “Tehnički pregledi vozila Republike Srpske“, Teslić, 12-13 jun 2010, (Zbornik radova str. 15-27)

2009
Trobradović M., Filipović I., Pikula B: Određivanje potrošnje goriva u realnim uslovima kretanja motornog vozila korištenjem savremenih simulacionih metoda, 9. međunardona konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2009, Banjaluka, 28-29 maj 2009, (Zbornik radova str. 631-636), (ISBN 978-99938-39-23-1)

2007
Trobradović M., Pikula B., Filipović I: Determination of motor vehicle dynamic parameters in nos-stationary longitudinal vehicle motion, 6th International Scientific Conference RIM 2007 - DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION – Proceedings (ISBN 978-9958-9262-1-1 COBIS.BH – ID 16046598, 6 pg.), Plitvice Lakes, 24th – 26th October, Croatia

2004
Pikula B., Filipović I., Trobradović M.: New Approach to Modeling of Adhesion Conditions Between Tire and Road, 8th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2004, Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 September 2004, (page 471-474)
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Trobradović M.: „Primjena alternativnih goriva u cilju smanjenja emisije zagađivača kod cestovnih vozila“, XXXVII strukovno znanstveni skup GORIVA 2004, Šibenik , 20-22 oktobar 2004, (rad B7)

2003
Bibić Dž., Filipović I., Pikula B., Trobradović M.: „Uticaj oto motora na zagađenje okoline“, 4. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje RIM 2003, Bihać, 25-27 septembar 2003 (str. 933-938)
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Trobradović M.: „Mogućnost smanjenja zagađivača u urbanim sredinama“, 4. međunarodni skup revitalizacija i modernizacija proizvodnje – RIM 2003, Bihać, 25-27 septembar, 2003 (str. 939-944)
I. Filipović, M. Trobradović, Dž. Bibić, B. Pikula: „Prikaz dostignuća na polju primjene prirodnog gasa kao goriva kod cestovnih vozila“, Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba „Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe – Challenge and Opportunity for All“, Sarajevo 13-14 oktobar, 2003
Dž. Bibić, I. Filipović, B. Pikula, M. Trobradović, S. Petrović: „Zakonska regulativa i standardi kod motornih vozila sa posebnim osvrtom na primjenu CNG“, Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba „Natural Gas Vehicles (NGV) in Southeastern Europe – Challenge and Opportunity for All“, Sarajevo 13-14 oktobar, 2003

Spisak projekata:

2008
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Šehić E., Trobradović M., Blažević A., Opravdanost korištenja lpg kao alternativnog goriva u lakim dostavnim vozilima firme Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Automotive center – Centar za vozila Sarajevo, februar 2008., projekt rađen po narudžbi preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo
Trobradović M., Blažević A.: Procjena vrijednosti motornih sa foto-dokumentacijom rađena za potrebe MUP Kantona Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2008

2007
Filipović, B. Pikula, Dž. Bibić, M. Trobradović: Prijevoz opasnih materija – ADR 2007 – seminar, Mašinski fakultet Sarajevo, 2008. (Seminar održan za potrebe Oružanih saga BiH)
Filipović I., Trobradović M., Blažević A.: Kritički osvrt na mjerenje emisije zagađujućih komponenti od vozila na tehničkom pregledu Agram d.d. Blažuj za oktobar 2006. godine, Automotive center Sarajevo, 2007
Trobradović M., Blažević A.: Procjena vrijednosti motornih vozila sa foto-dokumentacijom rađena za potrebe preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo,  Automotive center Sarajevo, 2007

2005
Filipović I., Bibić Dž., Trobradović M.:Prevod i obrada uputstva za Rukovanje probnim stolom za ispitivanje pumpi visokog ritiskamarke HARTRIdGE tip AVM2, Kurs u trajanju od tri dana održan za potrebe RMU-Kakanj PK-Vrtlište, mart. 2005. godine
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Trobradović M.: „Metode ispitivanja motora i vozila“ - metodički priručnik rađen u okviru projekta CDP+ WUS Austrija, Sarajevo Office, Mašinaki fakultet Sarajevo, 2005

2003
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Trobradović M., Džeko M.: “Uticaj primjene novih tehnologija na emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila u urbanim sredinama“, Mašinski fakultet Sarajevo, projekt finansiran od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH, decembar 2001 - decembar 2003
IGT-Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku Sarajevo: „Studija o potrebama, mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti uvođenja prirodnog gasa kao goriva za pogon motornih vozila na području Kantona Sarajevo“, decembar 2002 - decembar 2003
Filipović I., Bibić Dž., Pikula B., Trobradović M., Mustafić I.: „Priručnik za kontrolore tehničke ispravnosti na stanica za tehnički pregled vozila“, Mervik, Sarajevo, decembar 2003